Luật hình sự

Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quóc hội ban hành Bộ luật Hình sự năm 2015
Ngày 20 tháng 6 năm 2017, quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Góc tư vấn