Biểu mẫu

Mẫu đối chiếu công nợ

Mau doi chieu cong no

MẪU ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

CÔNG TY ABC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 001/201/BBĐCCN Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

HCM, ngày .31.  Tháng 12. năm 2018

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

-  Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
-  Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày…31 tháng..12..năm 2018. Tại văn phòng Công ty ABC , chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): CÔNG TY XYZ
-       Địa chỉ  :     địa chỉ công ty
-       Điện thoại      :   0123456789          Fax:
-       Đại diện         :   Nguyễn Văn A         Chức vụ: Giám đốc

2. Bên B (Bên bán): CÔNG TY ABC
-       Địa chỉ    : địa chỉ công ty
-       Điện thoại      : 0123456789                                 Fax:
-       Đại diện         :  Nguyễn Văn B                          Chức vụ: Giám đốc

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2018 cụ thể như sau:

1. Đối chiếu công nợ

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số phát sinh tăng trong kỳ 150.000.000
3 Số phát sinh giảm trong kỳ 98.000.000
4 Số dư cuối kỳ 52.000.000

(Bằng chữ: Năm mươi hai triệu đồng chẵn).

2. Công nợ chi tiết.

- Hóa đơn GTGT số 0000045 ký hiệu TU/16P do Công ty ABC ngày 15/10/2016, Số tiền: 25.000.000 (Chưa thanh toán)
- Hóa đơn GTGT số 0000078 ký hiệu TU/16P do Công ty ABC xuất ngày 11/12/2016, Số tiền: 27.000.000 (Chưa thanh toán)

3. Kết luận: Tính đến hết ngày 31/12/2017 CÔNG TY XYZ (bên A ) còn phải thanh toán cho Công ty ABC (bên B) số tiền là: 52.000.000 (Năm mươi hai triệu đồng chẵn)

- Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên, đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu giấy vay tiền

 

GIẤY CHO VAY TIỀN

Hôm nay ngày …. tháng …. năm …..

Tại địa điểm:……………………………………………………………………………..........................

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

Họ và tên:……………………………………………………………................................................

Số CMTND:………….Ngày cấp:…………… Nơi cấp:……………..............................................

HKTT:………………………………………………………………..................................................

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………................................................

Bên B: (bên vay)

Họ và tên:……………………………………………………………...............................................

Số CMTND:………….Ngày cấp:…………… Nơi cấp:…………….............................................

HKTT:……………………………………………………………….................................................

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………..............................................

Bên B đồng ý cho bên A vay tiền với nội dung sau:

Số tiền cho vay bằng số: ………………….....….VND (Số tiền bằng chữ:…...................……….).

Mức lãi suất:……………………………………………………………............................………….

Thời điểm thanh toán:……………………………………………...........................………………..

- Thời điểm thanh toán lãi:…………………………………………………........................………..

- Thời điểm thanh toán gốc:……………………………………………….......................………….

Phương thức thanh toán:…………………………………………..........................………………..

Cam kết của các bên:…………………………………………………..........................……………

BÊN CHO VAY(Ký, ghi rõ họ tên) BÊN CHO VAY

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Đây là hai mẫu thông dụng nhất cho việc sử dụng đối chiếu công nợ và giấy nợ viết tay mà các bạn cần chú ý khi cho vay hoặc giao dịch trong kinh doanh.

Nếu có vấn đề thắc mắc về pháp lý hoặc giải đáp thêm thông tin quý khách vui lòng liên hệ 

Bài viết cùng chuyên mục

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật