Biểu mẫu

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi là mẫu giấy đề nghị được cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vay nợ gửi tới ngân hàng cho vay để đề nghị về việc gia hạn thêm thời gian trả nợ gốc, tiền lãi. Mẫu giấy đề nghị này nêu rõ tên người vay, tên ngân hàng cho vay, số tiền vay, số tiền đã trả, thời gian gia hạn thêm, phê duyệt của ngân hàng... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi.
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, LÃI

Kính gửi: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG........................

Tên người vay:..............................................................................................................

Nợ vay NH số tiền:.........................................................................................................

Hợp đồng tín dụng số:.............................................. ngày......tháng.......năm........

Đã trả nợ được, số tiền gốc:...................................... số tiền lãi:......................................

Còn nợ lại.......................................................................................................................

Hạn phải trả vào ngày......tháng.......năm........

Lý do chậm trả:

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

-.....................................................................................................................................

Đề nghị chi nhánh NH ...................... gia hạn:

- Số nợ gốc đến ngày......tháng.......năm........

- Số nợ lãi đến ngày......tháng.......năm........

Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.

                         Người vay
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG

1- Ý kiến của cán bộ tín dụng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng, tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do:

-..................................................................................................................................

-..................................................................................................................................

Đề nghị cho gia hạn/Không cho gia hạn:

- Số tiền gốc:............................................... thời hạn:................. tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày......tháng.......năm........

- Số tiền lãi:................................................. thời hạn:................. tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày......tháng.......năm........  

                   CÁN BỘ TÍN DỤNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

2- Ý kiến của Phòng tín dụng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng, tôi đồng ý/không đồng ý:

Đề nghị Giám đốc cho gia hạn/Không cho gia hạn:

- Số tiền gia hạn:

+ Gốc:......................................................... thời hạn:................. tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày......tháng.......năm........

+ Lãi:........................................................... thời hạn:................. tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày......tháng.......năm........  

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

Ngày......tháng.......năm........

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Bài viết cùng chuyên mục

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật