Biểu mẫu

Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam

Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam là mẫu đơn kèm theo thông tư số 01/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định và ban hành các loại biểu mẫu, sổ theo dõi sử dụng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam. Mời các bạn tham khảo.
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN GẶP NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ/TẠM GIAM

Kính gửi: (1) ................................................................................................
        (2) ...............................................................................................

Tên tôi là: ..................................................................... sinh ngày ...../ ...../.........

CMND/Hộ chiếu số: ............................. cấp ngày ...../ ...../ nơi cấp: ...................

Nơi ĐKTT: ...........................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................

Đơn vị công tác: ..................................................................................................

Xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam:

Họ và tên: .................................................................... sinh ngày ...../ ...../..........

Nơi ĐKTT: ............................................................................................................

Họ và tên cha: ..................................... Họ và tên mẹ: .........................................

Hành vi phạm tội: ..................................................................................................

Bắt ngày: ...../ ...../ ......... Vào nhà tạm giữ/tạm giam ngày ...../ ...../ .........

Quan hệ với người xin được gặp: .........................................................................

Lý do gặp: ..............................................................................................................

Những người cùng đi xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam (ghi họ tên, số CMND, cấp ngày, tháng, năm, nơi cấp, quan hệ với người xin được gặp).

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.

XÁC NHẬN
CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

...........................ngày ..... tháng ..... năm ..........

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỤ LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA GIÁM THỊ TTG/TRƯỞNG NTG
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Bài viết cùng chuyên mục

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật