Biểu mẫu

Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án

Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án là mẫu lệnh bắt được tòa án nhân dân tối cáo ban hành để bắt và tạm giam một người nào đó khi có sự nghi ngờ phạm tội. Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án được ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của luật tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án tại đây.

 

TÒA ÁN.................... (1)

Số:../.../HS-GCNNBC (2)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

 LỆNH BẮT VÀ TẠM GIAM 
TÒA ÁN....................

Căn cứ vào các điều 38, 79, 80, 88, 176 và 177 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số ...../....../HSST ngày....... tháng..... năm.......;

Xét thấy cần thiết bắt và tạm giam bị can (bị cáo) (3) để bảo đảm cho việc xét xử và thi hành án,

RA LỆNH:

1. Bắt và tạm giam bị can (bị cáo): (chỉ ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp)

Bị Viện kiểm sát (4)....................................................................................................

Truy tố về tội (Các tội) ...............................................................................................

Theo điểm (các điểm).......... khoản (các khoản)......... Điều (các điều)........ của Bộ luật Hình sự.

Thời hạn tạm giam tính từ ngày bắt để tạm giam cho đến ngày.... tháng..... năm.... (5)

2. Công an (6)........................................... có trách nhiệm thi hành Lệnh này.

Trong trường hợp bị can (bị cáo) trốn tránh hoặc không biết bị can (bị cáo) đang ở đâu, thì yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định truy nã và sau thời hạn một tháng, kể từ ngày ra quyết định truy nã thông báo kết quả của việc truy nã cho Tòa án biết.

Nơi nhận:

  • Công an............;
  • VKS ..........................;
  • Bị can (bị cáo)...........;
  • Lưu hồ sơ vụ án.

TÒA ÁN.....................
........................ (7)

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01c:

(1) Ghi tên Tòa án xét xử sơ thẩm; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Tòa án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự khu vực 1, quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra lệnh bắt và tạm giam (Ví dụ: Số: 137/2004/HSST-LBTG).

(3) Trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm thì ghi "bị can" và sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì ghi "bị cáo".

(4) Ghi tên Viện kiểm sát tương tự như ghi tên Tòa án được hướng dẫn tại điểm (1).

(5) Ghi ngày, tháng, năm kết thúc thời hạn chuẩn bị xét xử sỏ thẩm.

(6) Nếu là Tòa án quân sự thì ghi "Đơn vị cảnh vệ".

(7) Nếu Chánh án ký tên thì ghi Chánh án; nếu Phó Chánh án ký tên thì ghi Phó Chánh án.

Mẫu số 01c: Dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án để áp dụng biện pháp bắt và tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang được toại ngoại.

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Bài viết cùng chuyên mục

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật