Biểu mẫu

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

CỘNG HÒA  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

 

 

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

CỦA HỘ GIA ĐÌNH NHÂN

 

 

Chúng tôi gm có:

 

Bên A(1)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Bên B(1)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Hai bêđồng ý thc hin vic chuyđổi quyn s dng đấtheo các tho thun sau đây:

                                                         

 

 

 

 

ĐIỀU 1

CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN ĐỔI

 

1. Quyn s dng đấca bên A đối vi thđấtheo ...................................

...........................................................................................................................(2),

c th như sau:

 

              - Thđất s: ...................................................

- T bđồ s:..................................................

Địa ch thđất: ...........................................................................................

- Din tích: ............................... m(bng ch: ..............................................)

- Hình thc s dng:

                            + S dng riêng: ..................................... m2

                            + S dng chung: .................................... m2

- Mđích s dng:..........................................

- Thi hn s dng:...........................................

- Ngun gc s dng:.......................................

 

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................

.................................................................................................................................

 

Giá tr quyn s dng đất do hai bên tho thun là: ...............................đồng

(bng ch: ....................................................................................đồng Vit Nam).

 

2. Quyn s dng đấca bên B đối vi thđấtheo  ..................................

...........................................................................................................................(2),

c th như sau:

 

              - Thửa đất số: ...................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

- Diện tích: ............................... m(bằng chữ: ..............................................)

- Hình thức sử dụng:

                            + Sử dụng riêng: ..................................... m2

                            + Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

 

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................

.................................................................................................................................

 

Giá tr quyn s dng đất do hai bên tho thun là: ...............................đồng

(bng ch: ....................................................................................đồng ViNam).

 

3. Chênh lch v giá tr quyn s dng đất là: ........................................đồng

(bng ch: ....................................................................................đồng Vit Nam).

ĐIỀU 2

VIỆC GIAO  ĐĂNG  QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

1. Các bêchuyđổcó nghĩa v giao các thđấnêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giy t v quyn s dng đấcho nhau vào thđim ............

..........................................................................

 

2. Các bên chuyđổi có nghĩa v đăng ký quyn s dng đấđối vi các thđất chuyđổi ti cơ quan có thm quyn theo quy định ca pháp lut.

 

ĐIỀU 3

THANH TOÁN CHÊNH LỆCH

VỀ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

1. Bên ........ tr cho bên ....... khon chênh lch v giá tr quyn s dng đấnêu tkhoản 3 Điu 1 của Hợp đồng này.

 

2. Phương thc thanh toán: ............................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. Vic thanh toákhoản chênh lch v giá tr nêtại khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này do hai bên t thc hin và chu trách nhim trước pháp lut.

 

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ

 

L phí liên quan đến vic chuyđổquyn s dng đất theo Hđồng nàdo:

 

- BêA chịu trách nhiệm np ...................................

- Bên B chịu trách nhiệm np ...................................

 

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

             

Trong quá trình thc hin Hđồng này, nếu phát sinh tranh chp, các bên cùng nhau thương lượng gii quyết trên nguyên tc tôn trng quyn li ca nhau; trong trường hp không gii quyếđược thì mt trong hai bên có quykhi kiđể yêu cu toà án có thm quyn gii quyết theo quy định ca pháp lut.

 

 

 

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

              Bên A và bên B chu trách nhim trước pháp lut v nhng li cam đoan sau đây:

 

1. Nhng thông tin v nhân thân, v thđấđã ghi trong Hđồng này là đúng s tht;

 

2Thđất thuc trường hđược chuyđổi quyn s dng đất theo quy định ca pháp lut;

 

3. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nhận chuyển đổi nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

 

4. Ti thđim giao kết Hđồng này:

4.1. Thđất không có tranh chp;

4.2. Quyn s dng đất không b kê biêđể bđảm thi hành án;

 

5. Vic giao kếHđồng này hoàn toàn t nguyn, không b la di, không bị ép buc;

 

6. Thc hiđúng và đầđủ các tho thuđã ghi trong Hđồng này.

 

ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ĐIỀU .......

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bêđã hiu rõ quyn, nghĩa v, lích hp pháp ca mình và hu qu pháp lý ca vic giao kết Hđồng này.

                                                       

 

Bên A

(Ký vµ ghi râ hä tªn)(11)

Bên B

(Ký vµ ghi râ hä tªn)(11)

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày.........tháng...........năm......... (bng ch ...............................................)

t.....................................................................................................................(12),

tôi ............................................., Công chng viên, Phòng Công chng s ..........,

tnh/thành ph ..............................................

 

CÔNG CHỨNG:

 

- Hđồng chuyđổi quyn s dng đấnông nghica h gia đình, cá nhâđược giao kết gia bên A là ........................................................................... và bên B là ……...............................................................……..............................; các bêđã t nguyn tho thun giao kết hđồng;

             

              - Ti thđim công chng, các bêđã giao kết hđồng có năng lc hành vi dân s phù hp theo quy định ca pháp lut;

             

              - Ni dung tho thun ca các bên trong hđồng không vi phđiu cm ca pháp lut, không tráđạđức xã hi;

 

              - .......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................(13)

 

- Hđồng nàđược làm thành .......... bn chính (mi bn chính gm ....... t, ........trang), giao cho:

              + Bên A ...... bn chính;

              + Bên B ....... bn chính;

              Lưu ti Phòng Công chng mt bn chính.

 

              S................................, quyn s ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Kýđóng du và ghi rõ h tên)

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT

Bài viết cùng chuyên mục

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật