Biểu mẫu

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
 
 
 
              Chúng tôi gồm có:
 
Bên bán (sau đây gọi là bên A) (1):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 
Bên mua (sau đây gọi là bên B) (1):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 
Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán căn hộ nhà chung cư với các thoả thuận sau đây:
 
ĐIỀU 1
CĂN HỘ MUA BÁN
 
Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo ..................................................
........................................................................................................................... (5), cụ thể như sau:
 
- Địa chỉ : ...........................................
- Căn hộ số: ...................... tầng ........................
- Tổng diện tích sử dụng: ...................
- Diện tích xây dựng: .........................              
- Kết cấu nhà: ......................
- Số tầng nhà chung cư: ................tầng
 
Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:
 
              - Thửa đất số: ...................................................
- Tờ bản đồ số:..................................................
- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................
- Diện tích: ............................... m(bằng chữ: ..............................................)
- Hình thức sử dụng:
                            + Sử dụng riêng: ..................................... m2
                            + Sử dụng chung: .................................... m2
- Mục đích sử dụng:..........................................
- Thời hạn sử dụng:...........................................
- Nguồn gốc sử dụng:.......................................
 
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................
.................................................................................................................................
 
ĐIỀU 2
GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
 
1. Giá mua bán căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ............................................................ đồng
(bằng chữ:.....................................................................................đồng Việt Nam).
 
2. Phương thức thanh toán: ...........................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
 
3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
 
 
ĐIỀU 3
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU CĂN HỘ
 
1. Bên A có nghĩa vụ giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm .................................................................              
 
2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu căn hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 
ĐIỀU 4
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ
 
Thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán căn hộ theo Hợp đồng này do bên ..................... chịu trách nhiệm nộp.
 
ĐIỀU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
 
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
ĐIỀU 6
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
 
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
 
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Căn hộ không có tranh chấp;
b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 
ĐIỀU ....... (10)
.............................................................................................
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
ĐIỀU .......
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
                           
                           
Bên A
(Ký vµ ghi râ hä tªn)(11)
Bên B
(Ký vµ ghi râ hä tªn)(11)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................)
tại .....................................................................................................................(12),
tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..........,
tỉnh/thành phố ..............................................
 
CÔNG CHỨNG:
 
- Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư được giao kết giữa bên A là ................................................................................................................................. và bên B là …….................................................................…..............................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;
             
              - Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
             
              - Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
 
              - .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................(13)
 
- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:
              + Bên A ...... bản chính;
              + Bên B ....... bản chính;
              Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
 
              Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.
 
CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT
 
 

Bài viết cùng chuyên mục

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật