Biểu mẫu

Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

CỘNG HOÀ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

 

 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 

Chúng tôi gồm có:

 

Bêbá(sau đây gi là bên A) (1):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Bên mua (sau đây gi là bên B) (1):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

Hai bêđồng ý thc hin vic mua bán tài sn gn lin vđất vtheo các tho thun sau đây :

ĐIỀU 1

TÀI SN MUA BÁN

 

Tài sthuc quyn s hu ca bên A theo ...................................................

.......................................................................................................................... (4), c th như sau (3): .................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

 

............................... nêu trên là tài sn gn lin vi thđất sau:

             

- Tên người sử dụng đất: ................................................................................

              - Thửa đất số: ...................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

- Diện tích: ............................... m(bằng chữ: ..............................................)

- Hình thức sử dụng:

                            + Sử dụng riêng: ..................................... m2

                            + Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

 

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ............................................

.................................................................................................................................

 

Giy t v quyn s dng đất có: .............................................................

............................................................................................................................(2)

 

ĐIỀU 2

G MUA BÁN  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 

1. Giá mua bátài sn nêti  Điu 1 của Hợp đồng này là: .....................................................................đồng

(bng ch:.....................................................................................đồng ViNam).

 

2. Phương thc thanh toán: .............................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. Vic thanh toán s tin nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên t thc hin và chu trách nhim trước pháp lut.

 

ĐIỀU 3

VIỆC GIAO  ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU

TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤTĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

1. Bên A có nghĩa v giao tài sn nêu tĐiu 1 của Hợp đồng này cùng giy t v quyn s hu tàsn gn lin vđấtgiấy t v quyền sử dụng đất cho bên B vào thđim ........................................................................................

 

2. Bên B có nghĩa v đăng ký quyền s hữu tài sản gắn liền với đấtđăng ký quyền sử dụng đất theo quy định ca pháp lut.

             

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

 

Thuế, l phí liên quan đến vic mua bán tài sn gn lin vđất theo Hđồng này do bên ..................... chu trách nhim np.

 

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

 

Trong quá trình thc hin Hđồng này, nếu phát sinh tranh chp, các bên cùng nhau thương lượng gii quyết trên nguyên tc tôn trng quyn li ca nhau; trong trường hp không gii quyếđược thì mt trong hai bên có quykhi kiđể yêu cu toà án có thm quygii quyết theo quy định ca pháp lut.

 

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B chu trách nhim trước pháp lut v nhng li cam đoan sau đây:

 

1. Bên A cam đoan:

1.1. Nhng thông tin v nhân thân, v tài sđã ghi trong Hđồng này là đúng s tht;

1.2Tài sản thuộc trường hợp được bán tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật

1.3. Ti thđim giao kết Hđồng này:

a) Tài sn và thđất có tài sn không có tranh chp;

b) Tài sn và quyn s dng đất có tài sn không b kê biêđể bđảm thi hành án;

1.4. Vic giao kết Hđồng này hoàn toàn t nguyn, không b la di, không bị ép buc;

1.5. Thc hiđúng và đầđủ các tho thuđã ghi trong Hđồng này.

 

2. Bên B cam đoan:

2.1. Nhng thông tin v nhân thâđã ghi trong Hđồng này là đúng s tht;

2.2Đã xem xét k, biết rõ v tài sn gn lin vđất, thđất có tài sn nêu tĐiu 1 của Hợp đồng này và các giy t v quyn s htài sn gn lin vđất, quyn s dng đất;

2.3. Vic giao kết Hđồng này hoàn toàn t nguyn, không b la di, không bị ép buc;

2.4. Thc hiđúng và đầđủ các tho thuđã ghi trong Hđồng này.

 

ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ĐIỀU .......

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bêđã hiu rõ quyn, nghĩa v, lích hp pháp ca mình và hu qu pháp lý ca vic giao kết Hđồng này.

                           

                           

Bên A

(Ký vµ ghi râ hä tªn)(11)

Bên B

(Ký vµ ghi râ hä tªn)(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................)

tại .....................................................................................................................(12),

tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..........,

tỉnh/thành phố ..............................................

 

CÔNG CHỨNG:

 

- Hđồng mua bán tài sn gn lin vđấđược giao kết gia bên A là ................................................................................................................................. và bên B là …….................................................................……............................; các bêđã t nguyn tho thun giao kết hđồng;

             

              - Ti thđim công chng, các bêđã giao kết hđồng có năng lc hành vi dân s phù hp theo quy định ca pháp lut;

             

              - Ni dung tho thun ca các bên trong hđồng không vi phđiu cm ca pháp lut, không tráđạđức xã hi;

 

              - .......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................(13)

 

- Hđồng nàđược làm thành .......... bn chính (mi bn chính gm ....... t, ........trang), giao cho:

              + Bên A ...... bn chính;

              + Bên B ....... bn chính;

              Lưu ti Phòng Công chng mt bn chính.

 

              S..................., quyn s ...................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Kýđóng du và ghi rõ h tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT

Bài viết cùng chuyên mục

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật