Biểu mẫu

Hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư

CỘNG HOÀ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

 

 

 

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ NHÀ CHUNG 

 

 

Chúng tôi gồm có:

 

Bên tng cho (sau đây gi là bên A) (1):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

Bêđược tng cho (sau đây gi là bên B) (1):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

Hai bêđồng ý thc hin vic tng cho căn h nhà chung cư vi các tho thun sau đây:

 

ĐIỀU 1

CĂN HỘ TẶNG CHO

 

Căn h thuc quyn s hu ca bên A theo ........................................................

............................................................................................................................... (5), c th như sau:

 

- Địa chỉ : ..........................................................

- Căn hộ số: ...................... tầng ........................

- Tổng diện tích sử dụng: ...................

- Diện tích xây dựng: .........................              

- Kết cấu nhà: ......................

- Số tầng nhà chung cư................tầng

 

Căn h nêu trên là tài sn gn lin vi thđất sau:

 

- Thửa đất số: ...................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

- Diện tích: ............................... m(bằng chữ: ..............................................)

- Hình thức sử dụng:

                            + Sử dụng riêng: ..................................... m2

                            + Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

 

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .................................................

.....................................................................................................................................

 

Giá tr căn h nêu trêlà ........................................................................... đồng

(bng ch: .........................................................................................đồng ViNam)

 

..............................................................................................................................

.................................................................................................................................(6)

 

ĐIỀU 2

VIỆC GIAO  ĐĂNG KÝ QUYỀN S HỮU CĂN HỘ

 

1. Bên A có nghĩa v giao căn h nêu tĐiu 1 của Hợp đồng này cùng giy t v quyn s hu căn hgiấy t v quyền sử dụng đất cho bên B vào thđi..............................................................

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu căn hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 3

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

 

              Thuếl phí liên quan đến vic tng cho căn h theo Hđồng này do bên ............. chu trách nhim np.

 

ĐIỀU 4

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

 

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 5

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B chu trách nhim trước pháp lut v nhng li cam đoan sau đây:

 

1. Bên A cam đoan:

1.1. Nhng thông tin v nhân thân, v căn h đã ghi trong Hđồng này là đúng s tht;

1.2. Ti thđim giao kết Hđồng này:

a) Căn h không có tranh chp;

b) Căn h không b kê biêđể bđảm thi hành án;

1.3 Vic giao kết Hđồng này hoàn toàn t nguyn, không b la di, không bị ép buc;

1.4 Thc hiđúng và đầđủ các tho thuđã ghi trong Hđồng này.

 

2. Bên B cam đoan:

2.1. Nhng thông tin v nhân thâđã ghi trong Hđồng này là đúng s tht;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;

2.3. Vic giao kết Hđồng này hoàn toàn t nguyn, không b la dkhông bị ép buc;

2.4. Thc hiđúng và đầđủ các tho thuđã ghi trong Hđồng này.

 

 

ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ĐIỀU .......

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bêđã hiu rõ quyn, nghĩa vlích hp pháp ca mình và hu qu pháp lý ca vic giao kết Hđồng này.

                           

                           

Bên A

(Ký và ghi rõ h tên)(11)

Bên B

(Ký và ghi rõ h tên)(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ....................................................)

tại .........................................................................................................................(12)tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ...............,

tỉnh/thành phố ..............................................

 

CÔNG CHỨNG:

 

- Hđồng tng cho căn h nhà chung cư được giao kết gia bên A là ...................................................................................................................................... và bên B là …….................................................................……..............................; các bêđã t nguyn tho thun giao kết hđồng;

             

              - Ti thđim công chng, các bêđã giao kết hđồng có năng lc hành vi dân s phù hp theo quy định ca pháp lut;

             

              - Ni dung tho thun ca các bên trong hđồng không vi phđiu cm ca pháp lut, không tráđạđức xã hi;

 

              - .........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................(13)

 

- Hđồng nàđược làm thành .......... bn chính (mi bn chính gm ....... t, ........trang), giao cho:

              + Bên A ...... bn chính;

              + Bên B ....... bn chính;

              Lưu ti Phòng Công chng mt bn chính.

 

              S................................, quyn s ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Kýđóng du và ghi rõ h tên)

Bài viết cùng chuyên mục

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật