Biểu mẫu

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

CỘNG HÒA  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Chúng tôi gồm có:

 

Bên cho thuê (sau đây gi là bên A(1):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Bên thuê (sau đây gi là bên B) (1):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Hai bêđồng ý thc hin vic thuê quyn s dng đấvà tài sn gn lin vđất theo các tho thun sau đây:

 

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUÊ 

 

1. Quyn s dng đất

Quyn s dng đất ca bên A đối vi thđấtheo  ..........................................

.................................................................................................................................(2),

c th như sau:

             

              - Thửa đất số: ...................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...............................................................................................

- Diện tích: ............................... m(bằng chữ: ..................................................)

- Hình thức sử dụng:

                            + Sử dụng riêng: ..................................... m2

                            + Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

 

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................

.......................................................................................................................................

 

2. Tài sn gn lin vđất là (3):.............................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

Giy t v quyn s hu tài sn có: ....................................................................

.................................................................................................................................(4)

 

ĐIỀU 2

THỜI HẠN THUÊ

 

Thi hn thuê quyn s dng đấvà tài sgn lin vđất nêu tĐiu 1 của Hợp đồng này là ................................, k t ngày ........../........../..............

 

 

ĐIỀU 3

MỤC ĐÍCH THUÊ

 

Mđích thuê quyn s dng đấvà tài sn gn lin vđấnêu tĐiu 1 của Hợp đồng này là: ...................................................................................................

 

ĐIỀU 4

G THUÊ  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 

1. Giá thuê quyn s dng đất và tài sn gn lin vđất nêu tĐiu 1 của Hợp đng này là................................................................................................đồng;

(bng ch:..........................................................................................đồng ViNam)

             

2. Phương thc thanh toán: .................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. Vic giao và nhn s tin nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên t thc hin và chu trách nhim trước pháp lut.

 

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ  QUYỀN CỦA BÊN A

 

1. Bên A có các nghĩa v sau đây:

Giao thđất và tài sn gn lin vđấnêtĐiu 1 của Hợp đồng nàcho bên B vào thđim ..............................................;

- Kim tra, nhc nh bên B bo v, gi gìđất, tài sn gn lin vđất và s dng đất, tài sn gn lin vđấđúng mđích;

- Np thuế s dng đất;

- Báo cho bên B v quyn ca người th ba đối vi thđất và tài sn gn lin vđất, nếu có.

 

2. Bên A có các quyn sau đây:

- Yêu cu bên B tr đủ tin thuê;

- Yêu cu bên B chm dt ngay vic s dng đất, tài sn gn lin vđất không đúng mđích, hu hođất hoc làm gim sút giá tr cđất, tài sn gn lin vđất; nếu bên B không chm dt hành vi vi phm, thì bên A có quyđơn phương đình ch hđồng, yêu cu bên B hoàn tr đất, tài sn gn lin vđất đang thuê và bi thường thit hi;

- Yêu cu bên B tr lđất, tài sn gn lin vđất khi thi hn cho thuê đã hết.

 

ĐIỀU 6

NGHĨA VỤ  QUYỀN CỦA BÊN B

 

1. Bên B có các nghĩa v sau đây:

              - S dng đất, tài sn gn lin vđấđúng mđích, đúng thi hn thuê;

              - Không được hu hoi, làm gim sút giá tr s dng cđất, tài sn gn lin vđất;

              - Tr đủ tin thuê theo phương thđã tho thun;

              - Tuân theo các quy định v bo v môi trường; không được làm tn hđến quyn, lích ca người s dng đất xung quanh;

              - Không được cho người khác thuê li quyn s dng đất, tài sn gn lin vđấnếu không được bên A đồng ý bng văn bn;

              - Tr lđất, tài sn gn lin vđất sau khi hếthi hn thuê.

 

              2. Bên B có các quyn sau đây:

              - Yêu cu bên A giao thđất, tài sn gn lin vđất đúng như đã tho thun;

              Được s dng đất, tài sn gn lin vđất định theo thi hn thuê đã tho thun;

              Được hưởng hoa li, li tc t vic s dng đất, tài sn gn lin vđất.

 

ĐIỀU 7

VIỆC ĐĂNG  CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 NỘP LỆ PHÍ

             

1. Viđăng ký cho thuê quyn s dng đấti cơ quan có thm quyn theo quy định ca pháp lut do bên A chu trách nhim thc hin.

 

2. L phí liên quan đến việc thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hđồng này do bên ................... chu trách nhim np.

 

ĐIỀU 8

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

             

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

ĐIỀU 9

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B chu trách nhim trước pháp lut v nhng li cam đoan sau đây:

 

1. Bên A cam đoan

1.1. Nhng thông tin v nhân thân, v tha đất, tài sn gn lin vđất đã ghi trong Hđồng này là đúng s tht;

1.2. Thđất thuc trường hđượcho thuê quyn s dng đất theo quy định ca pháp lut;

1.3. Ti thđim giao kết Hđồng này:

a) Thđấvà tài sn gn lin vđất không có tranh chp;

b) Quyn s dng đấvà tài sn gn lin vđấkhông b kê biêđể bđảm thi hành án;

1.4. Vic giao kết Hđồng này hoàn toàn t nguyn, không b la di, không bị ép buc;

1.5. Thc hiđúng và đầđủ các tho thuđã ghi trong Hđồng này.

 

2. Bên B cam đoan

2.1. Nhng thông tin v nhân thâđã ghi trong Hđồng này là đúng s tht;

2.2Đã xem xét k, biết rõ v tha đất, tài sn gn lin vđấnêu tĐiu 1 của Hợp đồng này và các giy t v quyn s dng đấtquyn s htài sn gn lin vđất;

2.3. Vic giao kết Hđồng này hoàn toàn t nguyn, không b la di, không bị ép buc;

2.4. Thc hiđúng và đầđủ các tho thuđã ghi trong Hđồng này.

 

ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ĐIỀU .......

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bêđã hiu rõ quyn, nghĩa v, ích hp phácủa mình và hu qu pháp lý ca vic giao kết Hđồng này.

             

Bên A

(Ký và ghi rõ h tên)(11)

Bên B

(Ký và ghi rõ h tên)(11)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ....................................................)

tại .........................................................................................................................(12)tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ...............,

tỉnh/thành phố ..............................................

 

CÔNG CHỨNG:

 

- Hđồng thuê quyn s dng đất và tài sn gn lin vđấđược giao kết gia bên A là ............................................................................................................ và bên B là …….................................................................……..............................; các bêđã t nguyn tho thun giao kết hđồng;

             

              - Ti thđim công chng, các bêđã giao kết hđồng có năng lc hành vi dân s phù hp theo quy định ca pháp lut;

             

              - Ni dung tho thun ca các bên trong hđồng không vi phđiu cm ca pháp lut, không tráđạđức xã hi;

 

              - ............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................(13)

 

- Hđồng nàđược làm thành .......... bn chính (mi bn chính gm ....... t, ........trang), giao cho:

              + Bên A ...... bn chính;

              + Bên B ....... bn chính;

              Lưu ti Phòng Công chng mt bn chính.

 

              S................................, quyn s ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Kýđóng du và ghi rõ h tên)

 

 

Nguồn: Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT

 

Bài viết cùng chuyên mục

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật