Biểu mẫu

Mẫu di chúc viết tay 2019

Mẫu di chúc viết tay 2019 là mẫu cập nhật mới nhất dựa theo quy định của luật dân sự và pháp luật hiện hành. Trong mẫu di chúc này, người viết phải đề cập tới những nội dung bắt buộc như thông tin cá nhân, liệt kê đầy đủ tài sản sở hữu, người được hưởng di chúc và danh sách người làm chứng (nếu có). Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu di chúc viết tay tại đây.
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

DI CHÚC

Hôm nay, ngày…..tháng….năm…..,vào lúc… giờ ….phút, tại ……..…………………

Họ và tên tôi là: ……………………………………..……………….…………………

Sinh Ngày:………………………………………………………………………………

CMTND số …………..Nơi cấp: ……………….Ngày cấp:……………………………

HKTT:………………………………………………….……………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………..…………………………………………………………

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………………..

………………………………………………..………………………………………..

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời:

Họ và tên Ông (Bà)……………………………………………………………………..

Sinh Ngày:……………………………………………….……………………….…….

CMTND số:…………………………Nơi cấp:………….……….Ngày cấp:….…..…..

HKTT:…………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………….

sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại. Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

1. Họ và tên: …………………………………………………………………….........…

Sinh Ngày:……………………………………………..……………………….……..…

CMTND số:…………………..Nơi cấp:…………….……. Ngày cấp:……………….

HKTT:……………………………………………………….………………….…...……

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………..……….

2. Họ và tên: ………………………………………………………………….…………

Sinh Ngày:………………………………………….……………………………..……..

CMTND số:…………….Nơi cấp:………Ngày cấp:…………………………………..

HKTT: …………………………………………………………………………...……….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………..…………………………

Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Di chúc đã được lập xong hồi………ngày………tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản…………trang./.

                                                .........ngày … tháng … năm ……

Nhân chứng 1

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Nhân chứng 2

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Người lập Di chúc

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Bài viết cùng chuyên mục

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật