Biểu mẫu

Mẫu đơn trình báo mất sổ đỏ

Mẫu đơn trình báo mất sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) bao gồm các thông tin và nội dung cơ bản như đính kèm trên đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Kính gửi: ……………………………………………………………………………………...


Trích yếu: …………………………………………………………………………………….


Tôi tên: ………………………………………………………………………………………..


Sinh ngày……. tháng ……. năm ……. Tại: …………..……………………………………..


Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………...


Chứng minh nhân dân: ……………… ngày cấp: …………. Tại:…………………………..…
 
Thường trú tại số: …… đường: ……………………. Phố: ………………………………..…..

Phường (xã, TT): ………………………. Quận (huyện): ……………………..………………

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm …………………………….

Tôi có mất: …………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


Tại: …………………………………………………………………………………….………

Lý do mất tài sản: ……………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

                                         …………, ngày …. tháng …. năm …...

                                                Người viết đơn                
   Người chứng thứ nhất

 
Người chứng thứ hai
 
 
 
 
 
 

     XÁC NHẬN
 của cơ quan có thẩm quyền
 

Bài viết cùng chuyên mục

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật