Tin tức nổi bật

[Cập nhật 2017] Mẫu hợp đồng dịch vụ thu hồi nợ giấy ủy quyền đòi nợ thuê

06/11/2017

[Cập nhật 2017] Mẫu hợp đồng dịch vụ thu hồi nợ giấy ủy quyền đòi nợ thuê. Hợp đồng dịch vụ thu nợ là loại hợp đồng dịch vụ đặc thù, nó không giống với những hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa, dịch vụ thông thường mà chúng ta thường hay gặp. 

Mẫu hợp đồng dịch vụ thu hồi nợ, mẫu giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ bao gồm thông tin về bên ủy quyền đòi nợ thuê, bên nhận ủy quyền, nội dung và tài sản thu hồi hợ theo ủy quyền đòi nợ thuê, cụ thể trong mẫu dưới đây:
 
dịch vụ thu hồi nọ doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng đòi nợ/giấy ủy quyền đòi nợ thuê

 
Ủy quyền đòi nợ / thu hồi nợ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------***------------
 
GIẤY ỦY QUYỀN THU HỒI NỢ / ĐÒI NỢ
(V/v thu hồi nợ........theo hợp đồng số………….....)
 
Hôm nay, ngày ___ tháng ___  năm , tại địa chỉ: ……………………………………………………………
 
Bên ủy quyền(Sau đây gọi là Bên A): …..............................................................
CMND số         : ............................ , ngày cấp………………………, nơi cấp….……
Nơi ĐKHKTT    : ………………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại  : ………………………………………………………………………………
Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B): …………............................................
CMND số        : ........................... , ngày cấp………………………, nơi cấp………....
Nơi ĐKHKTT   : ………………………………………………………………………..………
Chỗ ở hiện tại : …..……………………………………………………………………………
Theo biên bản xác nhận nợ lập ngày ___ tháng ___  năm , tại………… Ông .......(Giám đốc Công ty Cổ Phần.................................) có vay của bà........................... tiền mặt, nhằm mục đích….., cụ thể như sau:

- Tiền mặt         : ………………………………………………………………………………
- Tài sản           :……………………….………………………………………………………
Tổng số tiền còn nợ đến thời điểm hiện tại là: ........................................................
Bằng văn bản này, …………............ quyền cho …………................. với nội dung:

1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc thu hồi khoản nợ ................................................. của ông ............................ (thông tin cá nhân) có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.
2. Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B chịu trách nhiệm suốt quá trình thực hiện hoạt động ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A đã ủy quyền. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN ỦY QUYỀN  ( BÊN A)                                                                                     BÊN NHẬN ỦY QUYỀN ( BÊN B)

 
...........................                                                                                                       
...........................
 
mẫu hợp đồng dịch vụ thu hồi nợ

Ủy quyền cho người khác khởi kiện đòi nợ có được không?

Điều 87 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định những trường hợp không được làm người đại diện như sau:

"1. Những người sau đây không được làm người đại diện theo pháp luật:

a) Nếu họ cũng là đương sự trong cùng một vụ việc với người được đại diện mà quyền và lợi ích hợp pháp của họ đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện;

b) Nếu họ đang là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự cho một đương sự khác mà quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đó đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện trong cùng một vụ việc.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này cũng được áp dụng đối với trường hợp đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự.

3. Cán bộ, công chức trong các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an không được làm người đại diện trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp họ tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện cho cơ quan của họ hoặc với tư cách là người đại diện theo pháp luật."

Nếu bạn không thuộc một trong các trường hợp trên thì bạn có quyền làm đại diện cho bạn của bạn tham gia tranh tụng tại phiên tòa.

Điều 142 Bộ luật dân sự 2005 quy định về đại diện theo ủy quyền như sau:

"1. Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện.
2. Hình thức ủy quyền do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc ủy quyền phải được lập thành văn bản."

mẫu hợp đồng dịch vụ thu hồi nợ

Đặc thù của hợp đồng dịch vụ thu nợ

Hợp đồng dịch vụ thu nợ là loại hợp đồng dịch vụ đặc thù, nó không giống với những hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa, dịch vụ thông thường mà chúng ta thường hay gặp. Đó là có sự khác nhau trong các điều khoản quy định về tiến độ thực hiện HĐ,quyền và nghĩa vụ,cam kết các bên khi không thực hiện HĐ...Cụ thể như sau:
  • Tiến độ thực hiện hợp đồng:Trong hợp đồng mua bán hàng hóa thông thường, điều khỏan này được quy định rất rõ ràng, cụ thể. Theo hợp đồng hai bên đã ký kết, bên thực hiện hợp đồng phải có trách nhiệm triển khai, tiến hành thực hiện hợp đồng trong một thời gian cụ thể, xác định. Trường hợp bên thực hiện vi phạm điều khoản này sẽ bị áp dụng chế tài phạt. Tuy nhiên, đối với hợp đồng dịch vụ thu nợ, thì bên thực hiện hợp đồng không thể cam kết về thời gian thực hiện hợp đồng; nghĩa là thời gian thu nợ trong thời hạn bao lâu thì giải quyết xong vụ việc.
  • Phí dịch vụ: Đối với các hợp đồng dịch vụ thông thường khác thì mức phí thường được ấn định cụ thể còn trong hợp đồng dịch vụ thu nợ do đặc thù công việc nên được quy định dựa trên tỷ lệ số công nợ thu được. 
  • Quyền và nghĩa vụ khi thực hiện hợp đồng: Trong hợp đồng thu nợ do đặc thù là lĩnh vực nhạy cảm, nên trong hợp đồng thông thường khách hàng phải cam kết với công ty những thông tin mà khách hàng là trung thực chính xác.
>>Liên hệ ngay dịch vụ thu hồi nợ doanh nghiệp tốt nhất tại Việt Nam 2017
 
Luatdragon.vn
 

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật