Hỏi đáp

Đã giải quyết thông qua hội đồng trọng tài có được khởi kiện lại lên Tòa án

29/07/2020

 Doanh nghiệp tư nhân Cổng Mặt Trời là bị đơn trong vụ tranh chấp với công ty TNHH 2 thành viên Diễm Thành. Ngày 22/11/2010 Hội đồng trọng tài ra phán quyết DNTN Cổng Mặt Trời thua kiện và phải bồi thường cho CT TNHH 2 thành viên Diễm Thành 1,4 tỷ. 

Câu hỏi: Doanh nghiệp tư nhân Cổng Mặt Trời là bị đơn trong vụ tranh chấp với công ty TNHH 2 thành viên Diễm Thành. Ngày 22/11/2010 Hội đồng trọng tài ra phán quyết DNTN Cổng Mặt Trời thua kiện và phải bồi thường cho CT TNHH 2 thành viên Diễm Thành 1,4 tỷ. Ngày 1/4/2011 DNTN Cổng Mặt Trời gửi đơn kiện lên Tòa án yêu cầu xét xử lại với lý do chứng cứ do CT TNHH 2 thành viên Diễm Thành cung cấp là giả mạo. Hành vi của DNTN Cổng Mặt Trời có hợp lý không ??

Câu trả lời tham khảo:

Tòa án được xem xét lại phán quyết trọng tài khi có đơn yêu cầu của một bên và hủy phán quyết trọng tài trong các trường hợp được quy định tại Điều 68 Luật trọng tài thương mại năm 2010 như sau:

Ðiều 68. Căn cứ huỷ phán quyết trọng tài

1. Tòa án xem xét việc hủy phán quyết trọng tài khi có đơn yêu cầu của một bên.

2. Phán quyết trọng tài bị hủy nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không có thoả thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu;

b) Thành phần Hội đồng trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thoả thuận của các bên hoặc trái với các quy định của Luật này;

c) Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; trường hợp phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì nội dung đó bị huỷ;

d) Chứng cứ do các bên cung cấp mà Hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết trọng tài;

đ) Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

3. Khi Tòa án xem xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, nghĩa vụ chứng minh được xác định như sau:

a) Bên yêu cầu hủy phán quyết trọng tài quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này có nghĩa vụ chứng minh Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết thuộc một trong các trường hợp đó;

b) Đối với yêu cầu hủy phán quyết trọng tài quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này, Tòa án có trách nhiệm chủ động xác minh thu thập chứng cứ để quyết định hủy hay không hủy phán quyết trọng tài.”
 

Như vậy, nếu chứng cứ do Công ty TNHH hai thành viên Diễm Thành cung cấp cho Hội đồng trọng tài làm căn cứ là giả mạo thì Doanh nghiệp tư nhân Cổng mặt trời có quyền yêu cầu tòa án hủy phán quyết của hội đồng trọng tài với lý do trên. Tuy nhiên theo quy đinh tại Điều 69 luật này thì sau 30 ngày kể từ ngày nhận được phán quyết của trọng tài mà Doanh nghiệp tư nhân Cổng mặt trời đủ căn cứ để chứng minh được rằng Chứng cứ do Công ty TNHH hai thành viên Diễm Thành cung cấp cho Hội đồng trọng tài làm căn cứ là giả mạo thì công ty Doanh nghiệp tư nhân Công mặt trời có quyền làm đơn gửi Toà án có thẩm quyền yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài.

Như vậy, thời điểm hội đồng trọng tài ra phán quyết vào ngày 22/11/2010 , còn ngày DNTN Cổng Mặt Trời yêu cầu tòa án xét xử lại là Ngày 1/4/2011 đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận phán quyết của hội đồng trọng tài nêu trên. Cho nên, DNTN Cổng Mặt Trời không được quyền yêu cầu tòa án xem xét lại và hủy phán quyết của Hội đồng trọng tài. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp gửi đơn quá hạn vì sự kiện bất khả kháng thì thời gian có sự kiện bất khả kháng không được tính vào thời hạn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Luật sư bào chữa

Tin tức nổi bật