1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 13/01/2014

Thủ tục giám đốc thẩm

Thủ tục giám đốc thẩm Điều 282. Tính chất của giám đốc thẩm Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Toà án...
thủ tục tái thẩm

Thủ tục tái thẩm

Thủ tục tái thẩm Điều 304. Tính chất của tái thẩm Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật...
thủ tục tòa án phúc thẩm

Thủ tục xét xử phúc thẩm

Thủ tục xét xử phúc thẩm Điều 263. Phạm vi xét xử phúc thẩm Toà án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại phần của bản...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ