1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 14/10/2020

Vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên đối với phúc cung bị can...

Trong giai đoạn truy tố này, phúc cung bị can là một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát do Kiểm...

Thế nào là “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”?

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” được quy định tại điểm h...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ