1900599979

Điều 95. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

 1. Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
 2. Giết nhiều người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

Căn cứ theo văn bản hướng dẫn sau;

Thông tư số 01/1/TTLN của Bộ Nội vụ-Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao : Thông tư hướng dẫn áp dụng Điều 95, Điều 96 Bộ luật hình sự

Điều 96. Tội giết người do vựơt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

 1. Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
 2. Giết nhiều người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm.

Thông tư số 01/1/TTLN của Bộ Nội vụ-Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao : Thông tư hướng dẫn áp dụng Điều 95, Điều 96 Bộ luật hình sự ban hành ngày 7/1/1995

 §Ó ¸p dông ®óng ®¾n vµ thèng nhÊt c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù vÒ téi “chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù” vµ §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù vÒ téi “chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt ®éc, chÊt phãng x¹”, sau khi ®· trao ®æi ý kiÕn víi Bé Quèc phßng, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé Néi vô thèng nhÊt h­ưíng dÉn mét sè ®iÓm như­ sau:

A – VÒ ®iÒu 95 bé luËt h×nh sù.

I – VÒ ®èi t­ưîng cña téi ph¹m.

§èi tư­îng cña téi ph¹m ®­ưîc quy ®Þnh t¹i §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù lµ vò khÝ qu©n dông, phư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù.

1. Vò khÝ qu©n dông bao gåm c¸c lo¹i sóng ng¾n, sóng trư­êng, sóng liªn thanh c¸c cì, c¸c lo¹i sóng lín, c¸c lo¹i vò khÝ tù ®éng, c¸c lo¹i ®¹n dïng cho c¸c lo¹i vò khÝ trªn vµ c¸c thø bom, m×n, lùu ®¹n, kÝp m×n, thuèc næ ®­îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 175/CP ngµy 11-12-1964 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý vò khÝ qu©n dông, vò khÝ thÓ thao quèc phßng vµ c¸c lo¹i vò khÝ kh¸c mµ theo quy ®Þnh cña Nhµ nư­íc lµ vò khÝ qu©n dông.

C¸c lo¹i ®¹n ®ư­îc coi lµ vò khÝ qu©n dông ë d¹ng nguyªn viªn vµ c¶ ë d¹ng rêi tõng bé phËn mµ khi sö dông míi l¾p chóng như­ vá ®¹n cßn h¹t næ, ®Çu ®¹n cßn ngßi næ.

Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 175/CP nãi trªn, th× vò khÝ thÓ thao quèc phßng, vµ c¸c lo¹i vò khÝ kh¸c như­: sóng s¨n, sóng kÝp, sóng ho¶ mai, dao g¨m, m· tÊu, gi¸o m¸c, thuèc næ vµ kÝp m×n dïng trong s¶n xuÊt ®Òu kh«ng coi lµ vò khÝ qu©n dông. Do ®ã, cÇn l­ưu ý chØ cã kÝp m×n, thuèc næ, d©y næ dïng vµo môc ®Ých quèc phßng míi ®­ưîc coi lµ vò khÝ qu©n dông, cßn nÕu ®ư­îc dïng trong s¶n xuÊt (kÓ c¶ trang bÞ cho lùc l­ưîng vò trang ®Ó lµm kinh tÕ) th× ®ư­îc coi lµ chÊt næ – ®èi t­ưîng cña téi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù.

2. Phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù lµ c¸c lo¹i xe, khÝ tµi, ph­¬ng tiÖn kh¸c ®ư­îc thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ trang bÞ cho lùc l­ưîng vò trang ®Ó huÊn luyÖn, chiÕn ®Êu vµ phôc vô chiÕn ®Êu.

3. Vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù ®· ®­ưîc thanh lý theo ®óng quy ®Þnh cña c¬ quan Nhµ n­ưíc vÒ viÖc thanh lý vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù hoÆc thùc tÕ hoµn toµn kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông theo chøc n¨ng cña chóng th× kh«ng ph¶i lµ ®èi t­ưîng cña téi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù.

§èi víi vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù ®· cã quyÕt ®Þnh thanh lý, như­ng kh«ng ®­îc tiÕn hµnh thanh lý hoÆc viÖc thanh lý kh«ng ®ư­îc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña c¬ quan Nhµ nư­íc cã thÈm quyÒn mµ vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù vÉn cßn gi¸ trÞ sö dông theo chøc n¨ng cña chóng th× vÉn ®­îc coi lµ ®èi t­ưîng cña téi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù.

II. VÒ hµnh vi ph¹m téi vµ hư­íng xö lý.

C¸c hµnh vi ph¹m téi quy ®Þnh t¹i §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù bao gåm: ChÕ t¹o tr¸i phÐp, tµng tr÷ tr¸i phÐp, sö dông tr¸i phÐp, mua b¸n tr¸i phÐp vµ chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù. C¸c hµnh vi ph¹m téi nµy ®­îc hiÓu như­ sau:

1. Hµnh vi chÕ t¹o vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù, lµ lµm míi hoµn toµn hoÆc l¾p r¸p tõ nh÷ng bé phËn cña vò khÝ, ph­ư¬ng tiÖn vµ cã gi¸ trÞ sö dông theo tÝnh n¨ng t¸c dông cña chóng. §èi víi hµnh vi lµm míi hoµn toµn sóng ®­ưîc coi lµ chÕ t¹o vò khÝ qu©n dông nÕu ®¹n sö dông cho sóng ®ưîc lµm míi ®ã lµ ®¹n dïng cho c¸c lo¹i vò khÝ qu©n dông.

ChØ nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt vò khÝ cña lùc l­ưîng vò trang vµ nh÷ng c¬ së kh¸c cã giÊy phÐp cña c¬ quan Nhµ n­ưíc cã thÈm quyÒn cÊp míi ®ư­îc s¶n xuÊt, l¾p r¸p vò khÝ qu©n dông; do ®ã, mäi trư­êng hîp kh«ng ®ư­îc phÐp s¶n xuÊt, l¾p r¸p vò khÝ qu©n dông mµ s¶n xuÊt, l¾p r¸p hoÆc ®ư­îc phÐp s¶n xuÊt, l¾p r¸p vò khÝ qu©n dông lo¹i nµy l¹i s¶n xuÊt l¾p r¸p lo¹i kh¸c ®Òu ®­îc coi lµ chÕ t¹o vò khÝ tr¸i phÐp. Hµnh vi s¶n xuÊt, l¾p r¸p ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt thuéc c¸c trư­êng hîp tư­¬ng tù còng ®ưîc coi lµ chÕ t¹o tr¸i phÐp phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù.

2. Tµng tr÷ tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù lµ cÊt gi÷ chóng mµ kh«ng ®­ưîc c¬ quan Nhµ nư­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp. N¬i tµng tr÷ cã thÓ lµ n¬i ë, n¬i lµm viÖc, mang theo trong ngư­êi, trong hµnh lý hoÆc cÊt giÊu bÊt kú ë mét vÞ trÝ nµo kh¸c mµ ng­ưêi ph¹m téi ®· chän. Thêi gian tµng tr÷ dµi hay ng¾n kh«ng cã ý nghÜa ®èi víi viÖc ®Þnh téi.

Ngoµi ra bÊt cø ai cã ®­ưîc vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù kh«ng kÓ do nguån gèc nµo mµ cã (như­ ®ư­îc tÆng, cho, ®µo bíi ®­ưîc, nhÆt ®ư­îc…) mµ kh«ng khai vµ nép cho c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn th× hµnh vi cÊt gi÷ c¸c ®èi t­ưîng ®ã cña hä còng ®­ưîc coi lµ tµng tr÷ tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù.

Tµng tr÷ tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông mµ g©y hËu qu¶ lµm chÕt ng­ưêi, g©y tæn h¹i søc khoÎ cho ngư­êi kh¸c, g©y thiÖt h¹i nghiªm träng vÒ tµi s¶n (như­ cÊt giÊu lùu ®¹n ®Ó ng­ưêi kh¸c ®µo bíi g©y næ chÕt ng­ưêi…); hoÆc tr­ưêng hîp ®­a vò khÝ tµng tr÷ tr¸i phÐp ra lau chïi, th¸o l¾p g©y chÕt ngư­êi, g©y tæn h¹i cho søc khoÎ ng­ưêi kh¸c, g©y thiÖt h¹i nghiªm träng vÒ tµi s¶n th× chØ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo ®iÓm c kho¶n 2 §iÒu 95 (hoÆc §iÒu 96) Bé luËt h×nh sù vÒ téi tµng tr÷ tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông víi t×nh tiÕt ®Þnh khung t¨ng nÆng lµ g©y hËu qu¶ nghiªm träng mµ kh«ng truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù thªm vÒ téi v« ý lµm chÕt ng­ưêi, v« ý g©y th­ư¬ng tÝch hoÆc v« ý g©y thiÖt h¹i ®Õn tµi s¶n.

3. Sö dông tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù lµ sö dông kh«ng cã giÊy phÐp hoÆc kh«ng ®ưîc phÐp cña ng­ưêi hoÆc c¬ quan Nhµ n­ưíc cã thÈm quyÒn. Hµnh vi sö dông lµ lªn ®¹n, bãp cß; hµnh vi sö dông lùu ®¹n lµ rót chèt, giËt nô xuú…

§èi víi tr­ưêng hîp sö dông vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù cã giÊy phÐp hoÆc ®­ưîc phÐp cña ng­ưêi hoÆc c¬ quan Nhµ n­ưíc cã thÈm quyÒn nÕu chñ thÓ lµ nh÷ng ng­ưêi ®ư­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 249 Bé luËt h×nh sù cã hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông vò khÝ g©y hËu qu¶ nghiªm träng th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi “vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông vò khÝ” theo §iÒu 268 Bé luËt h×nh sù; nÕu chñ thÓ kh«ng ph¶i lµ nh÷ng ng­ưêi ®ư­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 249 Bé luËt h×nh sù th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi “v« ý lµm chÕt ngư­êi” mµ kh«ng bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù.

§èi víi ngư­êi ®ư­îc trang bÞ vò khÝ qu©n dông ®· sö dông tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông ®­ưîc trang bÞ thùc hiÖn téi ph¹m hoÆc ng­ưêi tuy kh«ng ®­ưîc trang bÞ như­ng ®· dïng vò khÝ qu©n dông thùc hiÖn téi ph¹m th× ®Òu bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ hai téi: “téi sö dông tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông” theo §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù vµ téi ph¹m ®· thùc hiÖn theo ®iÒu luËt tư­¬ng øng cña Bé luËt h×nh sù. NÕu téi ph¹m ®· thùc hiÖn mµ ®iÒu luËt cã quy ®Þnh “sö dông vò khÝ” lµ t×nh tiÕt ®Þnh khung h×nh ph¹t, th× ph¶i truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ kho¶n t­ư¬ng øng cña ®iÒu luËt.

4. Theo tinh thÇn quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 175/CP ngµy 11-12-1984 cña Héi ®ång ChÝnh phñ th× chØ nh÷ng c¬ quan ®­ưîc ChÝnh phñ cho phÐp míi ®ư­îc mua, b¸n vò khÝ qu©n dông, chÊt næ; do ®ã, ®ưîc coi lµ mua, b¸n vò khÝ qu©n dông, ph­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù tr¸i phÐp, c¸c hµnh vi mua b¸n kh«ng cã giÊy phÐp hoÆc kh«ng ®ư­îc phÐp cña c¬ quan Nhµ n­ưíc cã thÈm quyÒn, kh«ng ®ßi hái ph¶i cã ®Çy ®ñ c¶ hai hµnh vi mua vµ b¸n mµ chØ cÇn cã mét trong hai hµnh vi ®ã ng­ưêi ph¹m téi còng ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù.

5. ChiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù bao gåm c¸c hµnh vi c­ưíp, cưìng ®o¹t, cư­íp giËt, c«ng nhiªn chiÕm ®o¹t, tham «, trém c¾p, lõa ®¶o chiÕm ®o¹t, l¹m dông tÝn nhiÖm chiÕm ®o¹t.

Còng ®­ưîc coi lµ chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù c¸c hµnh vi cña qu©n nh©n, nh©n viªn, c«ng nh©n quèc phßng vµ nh÷ng ngư­êi kh¸c ®ư­îc trang bÞ vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù ®Ó huÊn luyÖn chiÕn ®Êu, ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô trong thêi gian c«ng t¸c, khi xuÊt ngò, phôc viªn, nghØ viÖc vÒ h­ưu hoÆc chuyÓn sang c«ng t¸c kh¸c mµ kh«ng cßn ®­ưîc phÐp sö dông vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù, như­ng ®· kh«ng giao nép l¹i theo quy ®Þnh cña Nhµ n­ưíc.

6. Hµnh vi ph¸ vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù ®Ó lÊy mét sè bé phËn th× tuú tõng ®èi t­ưîng mµ xö lý như­ sau:

– Trong trư­êng hîp ®èi tư­îng lµ nh÷ng phư­¬ng tiÖn quan träng vÒ an ninh quèc phßng như­ m¸y bay, tµu chiÕn, ra ®a, xe t¨ng, xe bäc thÐp, tªn löa…, mµ ngư­êi cã hµnh vi ph¹m téi cã môc ®Ých nh»m chèng chÝnh quyÒn nh©n d©n th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi “ph¸ ho¹i c¬ së vËt chÊt – kü thuËt cña chñ nghÜa x· héi” theo §iÒu 79 Bé luËt h×nh sù; nÕu kh«ng cã môc ®Ých nh»m chèng chÝnh quyÒn nh©n d©n th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi “ph¸ huû ph­ư¬ng tiÖn quan träng vÒ an ninh quèc gia” theo §iÒu 94 Bé luËt h×nh sù.

– Trong trư­êng hîp ®èi t­îng lµ vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù kh¸c nÕu chñ thÓ lµ nh÷ng ngư­êi ®ư­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 249 Bé luËt h×nh sù, th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi “huû ho¹i vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù” (theo ®iÒu 269 Bé luËt h×nh sù); nÕu chñ thÓ lµ nh÷ng ng­êi kh¸c th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi huû ho¹i tµi s¶n x· héi chñ nghÜa (theo §iÒu 138 Bé luËt h×nh sù).

7. Trong tr­êng hîp nưg­êi cã hµnh vi chÕ t¹o, tµng tr÷, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông, phư­¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù, víi môc ®Ých lµ chuÈn bÞ c«ng cô, phư­¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn mét téi ph¹m kh¸c vµ téi ph¹m kh¸c ®· ®ư­îc thùc hiÖn th× ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ hai téi “chÕ t¹o, tµng tr÷, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù” g©y hËu qu¶ nghiªm träng theo ®iÓm c, kho¶n 2 §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù vµ téi ph¹m t­ư¬ng øng d· ®­ưîc thùc hiÖn. Trong trư­êng hîp téi ph¹m kh¸c chư­a ®­ưîc thùc hiÖn lµ mét téi nghiªm träng th× míi bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ hai téi.

8. §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù quy ®Þnh nhiÒu hµnh vi ph¹m téi kh¸c nhau ®èi víi nhiÒu lo¹i ®èi t­ưîng kh¸c nhau. V× vËy trong tr­ưêng hîp bÞ can, bÞ c¸o thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi ph¹m téi kh¸c nhau, th× tuú tõng tr­ưêng hîp cô thÓ mµ kÎ ph¹m téi cã thÓ bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ mét téi víi tªn téi danh ®Çy ®ñ c¸c hµnh vi ®· ®ưîc thùc hiÖn hay vÒ nhiÒu téi ®éc lËp ®èi víi tõng hµnh vi ®· thùc hiÖn vµ khi xÐt xö sÏ ¸p dông §iÒu 41 Bé luËt h×nh sù ®Ó quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t chung, cô thÓ như­ sau:

– NÕu kÎ ph¹m téi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi ph¹m téi mµ nh÷ng hµnh vi ph¹m téi nµy liªn quan chÆt chÏ víi nhau (hµnh vi ph¹m téi nµy lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn, lµ hËu qu¶ tÊt yÕu cña hµnh vi ph¹m téi kia) ®èi víi cïng nhiÒu ®èi t­ưîng hay mét ®èi tư­îng, th× chØ bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ mét téi víi tªn téi danh ®Çy ®ñ c¸c hµnh vi ®· ®­ưîc thùc hiÖn. ThÝ dô: Mét ng­ưêi chÕ t¹o vò khÝ råi tµng tr÷ vµ ®­a ra sö dông, th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi “chÕ t¹o, tµng tr÷ vµ sö dông tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông”.

– NÕu kÎ ph¹m téi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi ®éc lËp ®èi víi c¸c ®èi t­ưîng ®éc lËp kh¸c nhau th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ nhiÒu téi ®éc lËp víi tõng hµnh vi ®éc lËp ®· ®­ưîc thùc hiÖn vµ khi xÐt xö sÏ ¸p dông §iÒu 41 Bé luËt h×nh sù ®Ó quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t chung. ThÝ dô: Mét ng­ưêi tµng tr÷ hai khÈu sóng qu©n dông vµ mua 5 qu¶ lùu ®¹n, th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ hai téi “tµng tr÷ tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông” vµ téi “mua tr¸i phÐp vò khÝ qu©n dông”.

III. VÒ sè lư­îng vËt ph¹m ph¸p ®Ó lµm c¨n cø truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo c¸c kho¶n cña ®iÒu luËt.

ViÖc x¸c ®Þnh sè l­ưîng vËt ph¹m ph¸p ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo c¸c kho¶n cña §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù ph¶i c¨n cø vµo tÝnh n¨ng, t¸c dông vµ gi¸ trÞ sö dông cña tõng lo¹i vò khÝ qu©n dông, ph­ư¬ng tiÖn kü thuËt qu©n sù cô thÓ.

§èi víi mét sè ®èi tư­îng phæ biÕn viÖc x¸c ®Þnh sè l­ưîng vËt ph¹m ph¸p ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo c¸c kho¶n cña ®iÒu luËt như­ sau:

1. Ngư­êi nµo chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông víi sè lư­îng sau ®©y th× ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 1 §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù:

a) Sóng bé binh b¾n ph¸t mét: tõ 1 ®Õn 5 khÈu.

b) Sóng liªn thanh c¸ nh©n như­ trung liªn, tiÓu liªn c¸c lo¹i: 1 khÈu hoÆc 2 khÈu.

c) Sóng bé binh kh¸c như­ thư­îng liªn, ®¹i liªn, B40, B41, 12 ly 7, 14 ly 5: 1 khÈu.

d) Lùu ®¹n, ®¹n cèi, ®¹n ph¸o ®Õn 100 ly: tõ 1 ®Õn 10 qu¶.

®) §¹n cèi, ®¹n ph¸o trªn 100 ly: tõ 1 ®Õn 5 qu¶.

e) Tõ 50 viªn ®Õn 300 viªn ®¹n sóng bé binh (tõ ®¹i liªn trë xuèng).

g) Tõ 30 viªn ®Õn 200 viªn ®èi víi c¸c lo¹i ®¹n 12 ly 7, 14 ly 5, 23 ly, 24 ly (kh«ng ph¶i lµ ®¹n ph¸o).

h) Thuèc næ c¸c lo¹i tõ 1kg ®Õn 15kg.

i) Tõ 200 c¸i ®Õn 1000 c¸i ®èi víi kÝp m×n, nô xuú.

k) Tõ 500m ®Õn 3000m d©y ch¸y chËm, d©y næ.

l) §èi víi ngư­êi cã hµnh vi chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông víi sè lư­îng d­íi møc hư­íng dÉn t¹i c¸c ®iÓm e, g, h, i, k trªn ®©y, nh­ưng ®· bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ mét trong c¸c hµnh vi nµy hoÆc ®· bÞ kÕt ¸n nh­ưng chư­a ®­ưîc xo¸ ¸n vÒ téi cè ý hoÆc trong trư­êng hîp g©y hËu qu¶ nghiªm träng th× cã thÓ bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 1 §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù.

2. Ngư­êi nµo chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông víi sè lư­îng sau ®©y th× ®­ưîc coi lµ vËt ph¹m ph¸p cã sè lư­îng lín vµ ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 2 §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù:

a) Sóng bé binh b¾n ph¸t mét: tõ 6 khÈu ®Õn 25 khÈu.

b) Sóng liªn thanh c¸ nh©n như­ trung liªn, tiÓu liªn c¸c lo¹i: tõ 3 khÈu ®Õn 15 khÈu.

c) Sóng bé binh kh¸c như­ th­ưîng liªn, ®¹i liªn, B40, B41, 12 ly 7, 14 ly 5: tõ 2 khÈu ®Õn 10 khÈu.

d) Lùu ®¹n, ®¹n cèi, ®¹n ph¸o ®Õn 100 ly: tõ 11 qu¶ ®Õn 50 qu¶.

®) §¹n cèi, ®¹n ph¸o trªn 100 ly: tõ 6 ®Õn 15 qu¶.

e) §¹n bé binh (tõ ®¹i liªn trë xuèng): tõ trªn 300 viªn ®Õn 1.500 viªn.

g) §¹n 12 ly 7, 14 ly 5, 23 ly, 24 ly (kh«ng ph¶i lµ ®¹n ph¸o): tõ trªn 200 viªn ®Õn 1000 viªn.

h) Thuèc næ c¸c lo¹i tõ trªn 15kg ®Õn 75kg.

i) KÝp m×n, nô xuú: tõ trªn 1000 c¸i ®Õn 5000 c¸i.

k) D©y ch¸y chËm, d©y næ: tõ trªn 3000m ®Õn 15.000m.

3. Nưg­êi nµo chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông víi sè l­ưîng trªn møc tèi ®a ®­îc h­ưíng dÉn t¹i ®iÓm 2 môc nµy lµ ph¹m téi thuéc tr­ưêng hîp ®Æc biÖt nghiªm träng vµ ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 3 §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù.

4. Ng­ưêi nµo chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t vò khÝ qu©n dông ®èi víi nhiÒu lo¹i vò khÝ qu©n dông kh¸c nhau, mµ sè l­ưîng ®èi víi mçi lo¹i chư­a ®Õn møc ®ư­îc hư­íng dÉn t¹i ®iÓm 1 môc nµy, th× ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 1 §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù. NÕu sè l­ưîng ®èi víi mçi lo¹i vò khÝ ®Õn møc ®ư­îc hư­íng dÉn t¹i ®iÓm 1 môc nµy th× ph¶i bi truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 2 §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù. NÕu sè lư­îng ®èi víi mçi lo¹i vò khÝ ®Õn møc ®ư­îc hư­íng dÉn t¹i ®iÓm 2 môc nµy th× ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 3 §iÒu 95 Bé luËt h×nh sù.

B – VÒ ®iÒu 96 bé luËt h×nh sù.

I. VÒ ®èi tư­îng cña téi ph¹m.

§èi t­ưîng cña téi ph¹m ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù lµ chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt ®éc hoÆc chÊt phãng x¹.

1. ChÊt næ lµ chÊt cã kh¶ n¨ng g©y nªn mét ph¶n øng ho¸ häc nhanh, m¹nh, to¶ nhiÒu nhiÖt vµ ¸nh s¸ng, ®ång thêi sinh khÝ vµ t¹o ra tiÕng næ như­ kÝp m×n, c¸c lo¹i thuèc næ, d©y næ, d©y ch¸y chËm, thuèc phãng v.v…

CÇn l­ưu ý r»ng chØ cã kÝp m×n, thuèc næ, d©y næ, d©y ch¸y chËm (kÓ c¶ trang bÞ cho lùc l­îng vò trang) dïng trong s¶n xuÊt, x©y dùng d©n dông vµ c¸c môc ®Ých kinh tÕ kh¸c ngoµi huÊn luyÖn, chiÕn ®Êu vµ phôc vô chiÕn ®Êu míi ®ư­îc coi lµ chÊt næ.

2. ChÊt ch¸y lµ chÊt cã ®Æc tÝnh tù bèc ch¸y khi tiÕp xóc víi «xy trong kh«ng khÝ, n­íc hoÆc khi cã t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè kh¸c vµ nh÷ng chÊt dÔ tù bèc ch¸y ë nhiÖt ®é kh«ng cao, như­: diªm tiªu (ka-li-ni trat), phèt pho, thuèc ®¹n…

3. ChÊt ®éc lµ nh÷ng chÊt cã ®éc tÝnh rÊt cao vµ rÊt cã h¹i ®èi víi søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng cña con ng­ưêi, nÕu bÞ nhiÔm ph¶i mét liÒu l­ưîng nhÊt ®Þnh nµo ®ã (cã thÓ lµ rÊt Ýt). Nh÷ng lo¹i thuèc ®éc quy ®Þnh t¹i b¶ng A như­: A-c«-ni-tin vµ c¸c muèi cña nã, kÏm Phèt-pho, Ni-c«-tin vµ c¸c muèi cña nã, c¸c lo¹i muèi thuû ng©n… ®Òu lµ ®èi t­ưîng cña téi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù.

4. ChÊt phãng x¹ lµ nh©n tè s¸t th­ư¬ng cña vò khÝ h¹t nh©n, gåm nh÷ng ®ång vÞ kh«ng bÒn cña c¸c nguyªn tè ho¸ häc cã kh¶ n¨ng ph¸t ra c¸c chïm tia An-pha, Bª-ta, Gam-ma… T¸c h¹i ®Æc tr­ưng cña chÊt phãng x¹ lµ g©y bÖnh, phãng x¹ ®èi víi ng­ưêi vµ ®éng vËt.

5. Trong tr­ưêng hîp cÇn x¸c ®Þnh cã ph¶i lµ chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt ®éc, chÊt phãng x¹ hay kh«ng còng như trong trư­êng hîp cÇn x¸c ®Þnh tÝnh n¨ng, t¸c dông, gi¸ trÞ sö dông, tÝnh nguy hiÓm cña tõng lo¹i chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt ®éc, chÊt phãng x¹ th× c¬ quan ®iÒu tra, ViÖn kiÓm s¸t, Toµ ¸n cÇn hái ý kiÕn cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn hoÆc cÇn ph¶i trư­ng cÇu gi¸m ®Þnh.

II. VÒ c¸c hµnh vi ph¹m téi vµ h­ưíng xö lý.

C¸c hµnh vi ph¹m téi quy ®Þnh t¹i §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù bao gåm: chÕ t¹o tr¸i phÐp, tµng tr÷ tr¸i phÐp, sö dông tr¸i phÐp, mua b¸n tr¸i phÐp vµ chiÕm ®o¹t chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt ®éc, chÊt phãng x¹. C¸c hµnh vi ph¹m téi chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n như­ thÕ nµo ®­ưîc coi lµ tr¸i phÐp còng như­ hµnh vi nµo lµ chiÕm ®o¹t vµ h­ưíng xö lý ®ư­îc thùc hiÖn t­ư¬ng tù theo h­ưíng dÉn t¹i môc II phÇn A cña Th«ng tư­ nµy.

III. VÒ sè l­ưîng vËt ph¹m ph¸p ®Ó lµm c¨n cø truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo c¸c kho¶n cña ®iÒu luËt.

ViÖc x¸c ®Þnh sè l­ưîng vËt ph¹m ph¸p ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo c¸c kho¶n cña §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù ph¶i c¨n cø vµo tÝnh n¨ng, t¸c dông, gi¸ trÞ sö dông, tÝnh nguy hiÓm cña tõng lo¹i chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt ®éc, chÊt phãng x¹.

§èi víi mét sè lo¹i chÊt næ phæ biÕn viÖc x¸c ®Þnh sè l­ưîng vËt ph¹m ph¸p ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo c¸c kho¶n cña ®iÒu luËt nh­ưsau:

1. Ng­ưêi nµo chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t chÊt næ víi sè l­ưîng sau ®©y, th× ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 1 §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù:

a) Thuèc næ c¸c lo¹i tõ 1kg ®Õn 15kg.

b) Thuèc ph¸o: tõ 3kg ®Õn 30kg.

c) Thuèc phãng: tõ 1kg ®Õn 10kg.

d) D©y ch¸y chËm, d©y næ: Tõ 500m ®Õn 3000m.

®) KÝp m×n, nô xuú: tõ 200 c¸i ®Õn 1000 c¸i.

§èi víi ng­ưêi cã hµnh vi chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t chÊt næ víi sè l­ưîng d­ưíi c¸c møc h­ưíng dÉn trªn ®©y như­ng ®· bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ mét trong c¸c hµnh vi nµy hoÆc ®· bÞ kÕt ¸n như­ng chư­a ®ư­îc xo¸ ¸n vÒ téi cè ý, cã tÝnh chÊt chuyªn nghiÖp hoÆc trong trư­êng hîp g©y hËu qu¶ nghiªm träng th× cã thÓ bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 1 §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù.

2. Ng­ưêi nµo chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t chÊt næ víi sè l­ưîng sau ®©y, th× ®­ưîc coi lµ vËt ph¹m ph¸p cã sè l­ưîng lín vµ ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 2 §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù:

a) Thuèc næ c¸c lo¹i tõ trªn 15kg ®Õn 75kg.

b) Thuèc ph¸o: Tõ trªn 30kg ®Õn 150kg.

c) Thuèc phãng: Tõ trªn 10kg ®Õn 50kg.

d) D©y ch¸y chËm, d©y næ: Tõ trªn 3.000m ®Õn 15.000m.

®) KÝp m×n, nô xuú: Tõ trªn 1.000 c¸i ®Õn 10.000 c¸i.

3. Ng­ưêi nµo chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t chÊt næ víi sè l­ưîng trªn møc tèi ®a ®ư­îc hư­íng dÉn t¹i ®iÓm 2 môc nµy lµ ph¹m téi trong trưêng hîp ®Æc biÖt nghiªm träng vµ ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 3 §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù.

4. Ng­ưêi nµo chÕ t¹o, tµng tr÷, sö dông, mua b¸n tr¸i phÐp hoÆc chiÕm ®o¹t chÊt næ ®èi víi nhiÒu lo¹i kh¸c nhau mµ sè l­ưîng ®èi víi mçi lo¹i ch­ưa ®Õn møc ®­ưîc hư­íng dÉn t¹i ®iÓm 1 môc nµy, th× ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 1 §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù. NÕu sè l­ưîng ®èi víi mçi lo¹i ®Õn møc ®­ưîc hư­íng dÉn t¹i ®iÓm 1 môc nµy th× ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 2 §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù. NÕu sè l­ưîng ®èi víi mçi lo¹i ®Õn møc ®­ưîc hư­íng dÉn t¹i ®iÓm 2 môc nµy th× ph¶i bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo kho¶n 3 §iÒu 96 Bé luËt h×nh sù.

C – VÒ hiÖu lùc thi hµnh:

Th«ng t­ư nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ban hµnh vµ thay thÕ c¸c v¨n b¶n cña Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé Néi vô ®­ưîc ban hµnh tr­ưíc ®©y tr¸i víi Th«ng t­ư nµy.

Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã g× vư­íng m¾c, c¸c c¬ quan h÷u quan cÇn ph¶i ph¶n ¸nh cho Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé Néi vô ®Ó cã h­ưíng dÉn kÞp thêi.

 Luật sư Nguyễn Minh Long – Giám đốc Công ty luật Dragon

Điện thoại 098 301 9109

Liên hệ Công ty luật uy tín: http://www.vanphongluatsu.com.vn/luat-su-bao-chua/

 

Xếp hạng
5/5

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr

Tư vấn trực tuyến

Bài viết liên quan

Luật sư tranh tụng giỏi

Luật sư tranh tụng giỏi là những chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm và tài năng trong việc đại diện cho khách hàng trong

Giải đáp thắc mắc

Tội huỷ hoại tài sản nhà nước

Tội hủy hoại tài sản nhà nước được quy định cụ thể trong Bộ luật Hình sự và có thể bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Dưới đây là một số thông tin chung về tội hủy hoại tài sản: Định nghĩa: Tội hủy hoại tài sản là hành

Xem chi tiết »

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Giám đốc – Thạc sĩ Luật sư:  Nguyễn Minh Long

Công ty luật chuyên:

Hình sự – Thu hồi nợ – Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.

 • Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 • Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
 • Điện thoại: 1900 599 979 / 098.301.9109Email: dragonlawfirm@gmail.com

Hệ thống Website:

#luatsubaochua, #luatsutranhtung, #luatsuhinhsu, #luatsugioibaochua, #luatsubaochuahanoi, #luatsubaochuahaiphong

Điều luật tham khảo

Văn bản luật

Thủ tục liên quan đến thuê luật sư

Chi phí thuê luật sư bào chữa vụ án hình sự

Luật hình sự là quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội, pháp nhân thương mại phạm tội khi các chủ thể này thực hiện tội phạm. Theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, những người có quyền nhờ luật sư bào chữa bao gồm:

 • Người bị bắt.
 • Người bị tạm giữ.
 • Bị can.
 • Bị cáo.
 • Bị hại.
 • Nguyên đơn dân sự.
 • Bị đơn dân sự.
 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Ngoài những đối tượng trên, theo quy định tại Điều 27 Luật Hình sự năm 2012, người đại diện hoặc người thân thích của người bị buộc tội cũng có quyền được nhờ luật sư bào chữa cho người bị buộc tội.

Quá trình tố tụng bắt đầu từ giai đoạn điều tra – truy tố – xét xử – thi hành án. Bất kể một cá nhân, đại diện, tổ chức nào ngay khi nhận được giấy mời, giấy triệu tập của cơ quan điều tra hoặc tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình tố tụng nêu trên đều có quyền và cần thiết phải nhờ sự hỗ trợ của luật sư.

Tuy nhiên, vì quá trình tố tụng kéo dài đói hỏi người bảo vệ quyền lợi cho thân chủ phải là người đồng hành cùng thân chủ trong xuyên suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự. Do đó, thời điểm tốt nhất để có thể nhờ luật sư bào chữa là ngay khi nhận được giấy triệu tập từ cơ quan điều tra. Vì, khi đó, luật sư có thể can thiệp pháp lý và bảo vệ cho thân chủ ngay từ giai đoạn đầu tiên.

Luật sư hình sự sẽ giúp ích gì cho bạn?

Luật sư hình sự tham gia vào vụ án hình sự trong suốt quá trình tố tụng từ sơ thẩm đến phúc thẩm hoặc có thể trong giai đoạn tái phẩm hoặc giám đốc thẩm với vai trò là người được nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự ủy quyền tham gia vụ án hoặc là người bảo vệ quyền và lợi ích cho thân chủ.

Tham gia vào ngay từ giai đoạn xác minh ban đầu, khi có giấy triệu tập và trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, luật sư hình sự có những nhiệm vụ sau:

 • Nghiên cứu, xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định pháp luật để bảo vệ thân chủ. Đây là một trong những quyền và nghĩa vụ của người bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 73 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
 • Đóng vai trò là người bảo vệ cho thân chủ tại những phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Giúp phiên tòa có cái nhìn khách quan hơn về động cơ, hoàn cảnh của thân chủ.
 • Luật sư hình sự là người am hiểu pháp luật, vận dụng những kỹ năng của một người luật sư, linh hoạt, mềm dẻo trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng, giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thân chủ của mình.
 • Luật sư hình sự sẽ là người tư vấn đưa ra những giải pháp tốt nhất, đảm bảo đúng quy định pháp luật cho thân chủ của mình.

Vì sao bị can/bi cáo nên nhờ/thuê luật sư hình sự ngay từ ban đầu?

 • Từ khi bị triệu tập, nghi vấn phạm tội: có thể thuê luật sư ngay từ đầu để bảo vệ quyền lợi, có thể bị hình sự hóa trong quan hệ hình sự trong quá trình điều tra xét xử.
 • Giai đoạn tạm giam điều tra: Luật sư tiếp xúc trực tiếp với bị can/thân chủ hỏi cung, đối chất, đề xuất, kiến nghị tới cơ quan tiến hành tố tụng, yêu cầu họ thực hiện đúng quy định pháp luật để bảo cho thân chủ.
 • Tham gia bảo vệ (bào chữa) cho thân chủ tại những phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Giúp phiên tòa có cái nhìn khách quan hơn về động cơ, hoàn cảnh của thân chủ.
 • Luật sư hình sự là người am hiểu pháp luật, vận dụng những kỹ năng của một người luật sư, linh hoạt, mềm dẻo trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng, tranh tụng giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thân chủ của mình.
 • Luật sư hình sự sẽ là người tư vấn đưa ra những giải pháp tốt nhất, đảm bảo đúng quy định pháp luật cho thân chủ của mình.

Đối với người bị hại thì Luật sư hình sự sẽ giúp ích những gì?

 • Luật sư thu thập chứng cứ
 • Tư vấn pháp luật hình sự cho người bị hại hiểu được hành vi của bi can/bị cáo biết được tội danh mà cơ quan điều tra khởi tố với người phạm tội đã đúng hay chưa
 • Giúp cho người bị hại soạn thảo các đơn từ kiến nghị để việc khởi tố/truy tố đối với bị can gây ra thương tích, gây ra thiệt hại cho người bị hại là “đúng người đúng tội”
 • Vấn đề về bồi thường: Luật sư tư vấn soạn thảo tính toán mức bồi thường để đưa ra yêu cầu xém xét bồi thường.

Tiêu chí để lựa chọn dịch vụ luật sư hình sự là gì?

Thông thường, mọi người có xu hướng lựa chọn luật sư thông qua quen biết vì cho rằng luật sư thông qua quen biết sẽ có độ tín nhiệm cao hơn hoặc là và có thể “nhờ vả” được. vậy đây có phải là một tiêu chí để lựa chọn luật sư?

Theo quy định tại quy tắc số 5 Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ của liên đoàn luật sư Việt Nam về quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam thì một trong những quy tắc hành nghề chính là bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, đây là một trong những quy tắc mà bất kì luật sư nào cũng thuộc nằm lòng.

Hơn nữa, hiện nay cuộc cách mạng cải cách tư pháp đã loại bỏ rất nhiều tiêu cực trong hoạt động tố tụng, quá trình xét xử, theo thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP quá trình xét xử phải được ghi âm ghi hình đảm bảo sự minh bạch rõ ràng tránh những hoạt động, hành vi tiêu cực trong xét xử.

Bất kỳ luật sư nào cũng có nghĩa vụ bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích cho thân chủ của mình, và quy trình hoạt động tố tụng cũng đã được quy định chặt chẽ hơn, các hoạt động tiêu cực cũng từ đó bị triệt tiêu dần. Do đó, yếu tố người thân người quen không phải là một trong những yếu tố, tiêu chí để lựa chọn luật sư, mà tiêu chí để lựa chọn luật sư bao gồm những tiêu chí sau:

 • Luật sư có chuyên môn trong lĩnh vực hình sự, đây là một yếu tố quan trọng của một luật sư hình sự vì phải hiểu rõ lý luận pháp luật, cập nhật thường xuyên những thay đổi của pháp luật, am hiểu cơ chế hoạt động điều tra thì mới có thể bảo vệ tốt cho thân chủ của mình.
 • Luật sư có kinh nghiệm trong hoạt động tố tụng hình sự, trong thực tiễn và tham gia tố tụng trong nhiều vụ án vì càng tham gia nhiều vụ án thì càng tích lũy được nhiều bản lĩnh, kinh nghiệm thâm niên lâu có thể giải quyết được không chỉ những vấn đề pháp luật mà vấn đề quan hệ với các cơ quan tố tụng, cơ quan điều tra.
 • Thấu hiểu hoàn cảnh, động cơ, lý do, hoàn cảnh của thân chủ ví dụ như: do hoàn cảnh khó khăn, do nền tảng gia đình không tốt, do rơi vào tình thế bắt buộc, … từ đó mới xây dựng được phương án, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho thân chủ.
 • Chi phí dịch vụ luật sư, tùy vào từng trường hợp, vụ việc cụ thể chi phí luật sư sẽ khác nhau, có những vụ án có tính chất phức tạp, thì ngoài chi phí luật sư còn nhiều chi phí khác như chi phí giám định thương tích thương tật, giám định tự thi, chi phí dựng hiện trường, … Do đó, Tùy vào từng vụ việc cụ thể và hoàn cảnh của thân chủ để đưa ra mức phí phù hợp.

Phí dịch vụ luật sư hình sự được tính như thế nào?

Một trong những nguyên tắc hành nghề luật sư phải thông báo rõ ràng mức thù lao, chi phí cho khách hàng, tuy nhiên, vì tính chất nhạy cảm của vụ án hình sự, chi phí dịch vụ hình sự không giống như các chi phí dịch vụ luật sư khác, không có mức phí cố định, rõ ràng.

Như đã đề cập ở trên, tùy vào từng trường hợp cụ thể của vụ việc mà phí dịch vụ luật sư sẽ khác nhau. Chi phí luật sư trong vụ án hình sự rất phức tạp, tùy vào từng sự việc, luật sư đưa ra mức chi phí cụ thể, do đó, quý khách hàng cần phải gặp trực tiếp với luật sư của công ty luật để có thể trao đổi và đánh giá tính phức tạp của vụ việc mới có thể đưa ra được mức phí phù hợp

Ngoài chi phí dịch vụ luật sư, còn có những khoản phí riêng khác, không nằm trong chi phí dịch vụ luật sư như:

 • Chi phí giám định thương tật
 • Chi phí cho người làm chứng
 • Chi phí bồi thường dân sự

Có cam kết kết quả trong vụ án hình sự không?

Công ty luật Dragon của chúng tôi đảm bảo thực hiện công việc theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định và đảm bảo tuân thủ đúng 27 quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019 của Hội Đồng luật sư toàn quốc.

Công ty chúng tôi luôn đặt quyền lợi khách hàng lên đầu, cam kết giữ bí mật những thông tin liên quan đến khách hàng, đem những hiểu biết, kinh nghiệm trong hoạt động tố tụng hình sự, sự tận tâm, nhiệt tình của mình đến cho khách hàng.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài giới thiệu dịch vụ luật sư hình sự và hướng dẫn cách chọn luật sư hình sự. Quý khách hàng nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư hình sự của công ty chúng tôi hoặc có thắc mắc về chính sách dịch vụ luật sư của công ty vui lòng liên hệ hotline 098.301.9109 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Luật Dragon nhận hỗ trợ “tư vấn” trực tuyến 24/24 qua các hình thức như sau:

 • Tư vấn pháp luật qua EMAIL: congtyluatdragon@gmail.com
 • Tư vấn pháp luật qua FACEBOOK: Fanpage Luật Dragon
 • CÔNG TY LUẬT DRAGON

  LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH!

  TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY LUẬT DRAGON:

  Add: Phòng 14.6, Tòa nhà Vimeco, Lô 9E, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  Tel: 1900. 599. 979

  VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LUẬT SƯ TẠI QUẬN LONG BIÊN:

  Add: Số 24 ngách 29 Phố Trạm phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  Tel : 1900. 599. 979

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HẢI PHÒNG:

  Add: Số 102, Lô 14 đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm,Quận Hải An, Hải Phòng.

  Tel : 1900. 599. 979

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI TP HCM:

  Tel : 1900. 599. 979

  =====================

  BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY LUẬT DRAGON:

  Luật Sư Nguyễn Minh Long

  Điện Thoại: 098.301.9109

  Email: dragonlawfirm@gmail.com

Quy trình giải quyết vụ án hình sự

Từ khóa: thuê luật sư vụ án hình sự,Giá thuê luật sư,Chi phí thuê luật sư vụ án hình sự,Có nên thuê luật sư,Chi phí thuê luật sư có được bồi thường,Hợp đồng thuê luật sư,Chi phí thuê luật sư bào chữa, chi phí thuê luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa giỏi tại Hải Phòng

Xã hội càng phát triển, nghề luật sư càng có vai trò quan trọng. Hằng ngày, nhiều tranh chấp, kiện tụng phát sinh và luật sư phải đứng ra tranh đấu để bảo vệ lẽ phải, công lý.

Bảo vệ lẽ phải

Luật sư Nguyễn Minh Long ở Văn phòng luật sư Dragon (Chi nhánh Hải Phòng) đã có gần 10 năm gắn bó với nghề. Giống như nhiều đồng nghiệp khác, công việc trong ngày của anh khá bận rộn và luôn phải di chuyển. Từ việc xếp lịch gặp khách hàng, lịch làm việc tại tòa án, đi thu thập chứng cứ… đều được anh thực hiện một cách cẩn trọng. Nhiều khi các luật sư còn trở thành chuyên gia tâm lý giúp thân chủ và người nhà yên tâm, tin tưởng vào lẽ phải.

Luật sư Long cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ công lý và lẽ phải. Vì vậy, mỗi vụ việc đều phải được tìm hiểu một cách kỹ lưỡng, chính xác, mất nhiều thời gian, công sức. Chỉ cần một sai sót cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường”.

Giữ tâm trong sáng

Luật sư Long chia sẻ, hơn 10 năm gần đây, xã hội, con người có nhiều thay đổi, phát sinh nhiều mâu thuẫn phức tạp. Các vụ án liên quan đến kinh tế, hình sự, tranh chấp đất đai, hôn nhân – gia đình xảy ra nhiều hơn, phức tạp hơn. Vì thế, công việc của giới luật sư cũng vất vả gấp nhiều lần. Tuy nhiên, anh quan niệm phải luôn giữ tâm trong sáng để mỗi vụ việc đều được xử lý chính xác, theo đúng pháp luật. Nhiều lúc, các luật sư còn trở thành chuyên gia tư vấn  miễn phí.

Năm 2012, luật sư Long nhận tư vấn thủ tục ly hôn cho một phụ nữ ngoài 50 tuổi ở Quận Hồng Bàng. Do người chồng làm thợ xây nên hay đi nhiều nơi, có quan hệ phức tạp, về nhà thường chửi mắng vợ con. Không chịu nổi tình cảnh này, người vợ quyết định ly hôn. Qua tiếp xúc và tìm hiểu câu chuyện, anh Phán nhận thấy vẫn có cơ hội cứu vãn cuộc hôn nhân này. Bằng vốn kinh nghiệm qua từng vụ án và đời sống thường ngày, anh phân tích, giảng giải để người phụ nữ kia hiểu được điều hơn, thiệt. Lúc đầu, người phụ nữ này không nghe mà cương quyết đưa chồng ra tòa. Tuy nhiên, sau nhiều lần tiếp xúc, động viên, phân giải, họ đã chữa lành được vết thương, bỏ qua những lỗi lầm để hàn gắn trở lại.

Một số người vẫn hay nghĩ luật sư là nghề có nhiều quan hệ, kiếm được nhiều tiền nhưng thực tế những khó khăn, vất vả chỉ có người trong nghề mới hiểu hết. Để có thể trở thành một luật sư phải trải qua một thời gian dài học tập và đào tạo. Theo quy định, ngoài tấm bằng cử nhân, luật sư phải qua lớp đào tạo kỹ năng hành nghề luật sư, thời gian tập sự và thi qua kỳ thi kết thúc tập sự. Thời gian này tối thiểu là 6 năm hoặc có thể kéo dài hơn. Có người theo đuổi cả chục năm mới trở thành một luật sư.

Luật sư Long cho biết: “Công việc vất vả lắm nhưng thu nhập của anh em luật sư cũng chỉ đủ sống. Nhiều khi gặp trường hợp khó khăn, người cao tuổi, gia đình chính sách, chúng tôi chỉ làm giúp chứ không nhận phí. Gặp người tốt, sau khi tư vấn hay hoàn tất vụ việc thì họ đến có lời cảm ơn. Nhưng cũng có trường hợp mình thấy vấn đề của họ khiếu nại là sai, phân tích để nhận ra lẽ phải thì họ phản ứng ra mặt, thậm chí còn có những lời nói không đúng mực. Dù vậy, chúng tôi vẫn luôn giữ vững cái tâm với nghề”.

Công việc vất vả nên không phải ai cũng gắn bó được với nghề. Vì thế, người trẻ thường ít chọn học luật và đầu tư thời gian, chất xám để trở thành luật sư. Hiện nay, Hải Phòng có hơn 100 luật sư đang hành nghề, trong đó có khoảng 30 người là người cao tuổi, đã nghỉ hưu. Chỉ có tình yêu nghề mới giúp họ gắn bó với nghề luật sư trong thời gian dài. Mặc dù khó khăn là thế nhưng các luật sư như anh Long  luôn tin rằng nghề luật sư sẽ có triển vọng trong tương lai vì góp phần bảo đảm công bằng xã hội.

Văn phòng luật sư Dragon Hải Phòng

Khi nào cần thuê luật sư bào chữa

Thuê luật sư là việc người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị buộc tội, bị can, bị cáo và người thân thích của họ là cha, mẹ, vợ, con, ông, bà… thuê luật sư bào chữa cho trường hợp của gia đình nhà mình

Vai trò của Luật sư, luật sư tham gia vụ án hình sự với vai trò là người bào chữa, khi thực hiện bào chữa cho người bị buộc tội, người bị tạm giữ, người bị tạm giam, bị can, bị cáo trong tất cả các giai đoạn từ Điều tra vụ án, khởi tố vụ án, Truy tố vụ án và xét xử vụ án, luật sư sẽ thực hiện các quyền bào chữa để bảo chữa cho các bị can, bị cáo.

Thuê luật sư bào chữa cho người bị bắt là trường hợp người bị tình nghi hay còn gọi là nghi can có thể bị bắt quả tang hoặc bị tạm giữ song bắt hoặc bị mời về làm việc tại trụ sở cơ quan điều tra song bắt, trong tường hợp này người bị bắt có quyền thuê luật sư để bào chữa cho mình. Việc luật sư tham gia bào chữa từ giai đoạn này là hết sức cần thiết vì tham gia ngay từ ban đầu sẽ bảo đảm được quyền của người bị bắt cũng như làm sáng tỏ các sự kiện khách quan của vụ án

Thuê luật sư bảo chữa cho bị can khi phạm tội Khi một ai đó có hành vi phạm tội đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra, cơ quan Công an khởi tố vụ án và khởi tố bị can, lúc đó người bị khởi tố trở thành bị can và có quyền mời luật sư bào chữa cho mình để tham gia vào vụ án. Luật sư khi tham gia bào chữa cho bị can sẽ giúp đỡ bị can về mặt pháp luật, sử dụng các biện pháp cần thiết và hợp pháp để bảo vệ bị can. Quá trình bào chữa của luật sư cho bị can từ khi bị mời lên làm việc, khi bị khởi tố tại cơ quan Điều tra, khi bị Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền truy tố bị can bằng Bản cáo trạng và cho đến khi Tòa án có quyết định đưa vụ án ra xét xử. nói như vậy không có nghĩa là luật sư sẽ chấm dứt tư cách bào chữa cho bị can mà tư cách của bị can được chuyển sang thành tư cách Bị cáo.

Thuê luật sư bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa: Khi một bị can hay người bị buộc tội bị Tòa án nhân dân có thẩm quyền có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì lúc đó được chuyển sang một tư cách mới là tư cách bị cáo, Luật sư người bào chữa tiếp tục bào chữa cho bị cáo trong toàn bộ quá trình xét xử vụ án ở giai đoạn sơ thẩm hoặc phúc thẩm nếu bị cáo có kháng cáo và tiếp tục mời luật sư bào chữa cho mình. Luật sư bào chữa cho bị cáo có những quyền và nghĩa vụ nhất định, tư vấn và hỗ trợ pháp lý cũng như trao đổi với bị cáo để sao cho bào chữa cho bị cáo được tốt nhất.

Thuê luật sư tham gia vụ án hình sự là trường hợp đã xác định một vụ án hình sự, vụ án có thể hình thành từ giai đoạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành điều tra hoặc có thể vụ án đã được Viện kiểm sát có thẩm quyền tiến hành xem xét truy tố ra tòa án và cũng có thể vụ án đã được tòa án chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm hoặc xét xử phúc thẩm. Luật sư tham gia vào vụ án hình sự sẽ thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của người bào chữa để nghiên cứu hồ sơ và bào chữa cho người được bào chữa.

Thuê luật sư bảo vệ cho người bị hại trong vụ án hình sự: Trong vụ án hình sự liên quan đến thiệt hại luật sư sẽ tham gia bảo vệ quyền và lợi ích của người bị hại, tham gia và các giai đoạn tố tụng tại Cơ quan Điều tra, Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án; sao chụp hồ sơ tài liệu, thu thập chứng cứ và đưa ra cũng như bảo vệ các yêu cầu về bồi thường thiệt hịa cho người bị hại. Trong quá trình tranh tụ tại Tòa án, Luật sư sẽ phát biểu quản điểm luận tội đối với các bị cáo đã gây ra cho bị hại; nếu vụ án cần phải kháng cáo luật sư sẽ giúp bị hại thực hiện việc kháng cáo bản án theo quy định.

Thuê luật sư bào chữa cho người chưa thành niên, người chưa thành niên khi phạm tội là người dưới 18 tuổi, theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự thì đây là những người đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (14 tuổi) nhưng chưa thành niên (dưới 18 tuổi) khi phạm tội thì bắt buộc phải có luật sư. Thông thường bố mẹ hoặc người đại diện hợp pháp hay người giám hộ sẽ thuê luật sư bào chữa. Trường hợp không thể có điều kiện thuê luật sư thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ yêu cầu Đoàn luật sư chỉ định luật sư bào chữa. Đây là quyền cơ bản của người dưới thành niên để có thể bào chữa cho hộ được tốt nhất.

Luật sư bào chữa để trả hồ sơ điều tra bổ sung là trường hợp luật sư tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án hình sự và vào từng giai đoạn cụ thể có thể là giai đoạn truy tố tại Viện kiểm sát, Luật sư kiến nghị việc trả hồ sơ cho cơ quan Điều tra để tiến hành điều tra bổ sung hoặc sau khi Viện kiểm sát đã quyết định truy tố bằng Bản cáo trạng ra Tòa án có thẩm quyền thì Luật sư kiến nghị Thẩm phán thụ lý vụ án ra Quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung hoặc Tại phiên tòa luật sư bào chữa để Hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Giai đoạn mà luật sư có quyền tham gia theo quy định tại Bộ luật TTHS, Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan, cụ thể:

I. Giai đoạn tố tụng mà luật sư có thể tham gia

Theo quy định tại khoản 2 Điều 72 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (BLTTHS) thì người bào chữa có thể là:

“a) Luật sư;

b) Người đại diện của người bị buộc tội;

c) Bào chữa viên nhân dân;

d) Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.”

Bên cạnh đó, Điều 74 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng như sau:

“Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can.

Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.

Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.”

Căn cứ những quy định trên, luật sư có thể tham gia tố tụng để bào chữa cho em bạn khi em bạn hoặc gia đình bạn có giấy mời luật sư sau đó Luật sư sẽ tiến hành những thủ tục cần thiết để được cấp Giấy chứng nhận bào chữa theo quy định của BLTTHS và những văn bản có liên quan.

II. Quyền hạn của Luật sư (người bào chữa)

Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa được quy định cụ thể tại Điều 73 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 như sau:

“1. Người bào chữa có quyền:

a) Gặp, hỏi người bị buộc tội;

b) Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can;

c) Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này;

d) Được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này;

đ) Xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;

e) Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;

g) Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

h) Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

i) Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

k) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản;

l) Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra;

m) Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa;

n) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

o) Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất theo quy định của Bộ luật này.

Bạn có thể tham khảo thêm nội dung tư vấn áp dụng văn bản pháp luật theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2003:

I. Giai đoạn tố tụng mà luật sư có thể tham gia

Theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) thì người bào chữa có thể là:

1.  Luật sư;

2.  Người đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo;

3.  Bào chữa viên nhân dân.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 58 BLTTHS có quy định: Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can, Trong trường hợp bắt người theo quy định tại Điều 81 và Điều 82 của Bộ luật này thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi có quyết định tạm giữ. Trong trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia, thì Viện trưởng Viện kiểm sát quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.

Căn cứ những quy định trên, luật sư có thể tham gia tố tụng để bào chữa cho em bạn khi em bạn hoặc gia đình bạn có giấy mời luật sư sau đó Luật sư sẽ tiến hành những thủ tục cần thiết để được cấp Giấy chứng nhận bào chữa theo quy định của BLTTHS và những văn bản có liên quan.

II. Quyền hạn của Luật sư (người bào chữa)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 58 BLTTHS thì Luật sư (người bào chữa) có quyền:

1.  Có mặt khi lấy lời khai của người bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu Điều tra viên đồng ý thì được hỏi người bị tạm giữ, bị can và có mặt trong những hoạt động điều tra khác; xem các biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình và các quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;

2.  Đề nghị Cơ quan điều tra báo trước về thời gian và địa điểm hỏi cung bị can để có mặt khi hỏi cung bị can;

3.  Đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch theo quy định của Bộ luật này;

4.  Thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa từ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người thân thích của những người này hoặc từ cơ quan, tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo nếu không thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác;

5.  Đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

6.  Gặp người bị tạm giữ; gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam;

7.  Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa sau khi kết thúc điều tra theo quy định của pháp luật;

8.  Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên toà;

9.  Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

10. Kháng cáo bản án, quyết định của Toà án nếu bị cáo là người chưa thành niên hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất quy định tại điểm b khoản 2 Điều 57 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Thuê luật sư bào chữa hình sự ở Hà Nội

Gọi cho một luật sư chuyên hình sự tại Hà Nội : 1900. 599. 979

Bạn đã bị buộc tội về một tội ác mà bạn đã không phạm phải và tìm kiếm công lý nhanh chóng và không bị tổn thương trong khi duy trì danh dự và nhân phẩm của bạn? Hoặc, có lẽ bạn đã là nạn nhân của một tội ác và tìm kiếm sự trừng phạt hợp pháp đối với những người đã làm hại bạn hoặc gia đình bạn. Bạn thậm chí có thể tự mình phạm tội và mong muốn giải quyết tốt nhất có thể. Bất kể nguyên nhân hay động cơ, Văn phòng Luật sư Dragon sẽ tạo điều kiện cho công lý nhanh chóng và phù hợp cho các khách hàng tại Hà Nội và Hải Phòng của chúng tôi để họ nhận được phán quyết tốt nhất có thể.

Đó là, nếu bạn đã bị nhà nước buộc tội theo bộ luật hình sự, bắt buộc phải xuất hiện trước cơ quan quản lý hoặc muốn kháng cáo quyết định, Văn phòng Luật sư Dragon sẽ luôn cung cấp cho bạn sự hài lòng hoàn toàn. Hơn nữa, chúng tôi tính phí trên cơ sở lãi suất cố định để bạn nhận thức đầy đủ về các khoản chi tiêu trước khi chúng tôi thực hiện trường hợp của bạn. Bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về các cáo buộc ẩn hoặc những bất ngờ khó chịu khác trước và sau khi phán quyết được đưa ra.

Hơn nữa, Văn phòng Luật sư Dragon sẽ luôn bảo vệ bạn một cách trung thực và đạo đức. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi phương tiện theo ý của chúng tôi để đảm bảo rằng công lý được đáp ứng và bạn sẽ nhận được phán quyết tốt nhất có thể, đưa ra bằng chứng. Văn phòng luật sư Dragon cũng sẽ tham khảo đầy đủ với bạn về các tùy chọn có sẵn và đề xuất lựa chọn tốt nhất cho nhu cầu duy nhất của bạn. Đó là, chúng tôi luôn đặt lợi ích tốt nhất của bạn lên hàng đầu và sẽ thực hiện các bước chủ động để vượt ra ngoài sự đại diện đơn thuần.

Ví dụ, các luật sư hình sự tại Hà Nội của chúng tôi được yêu cầu đăng ký vào các chương trình sáng kiến ​​giáo dục thường xuyên để họ cập nhật kiến thức hiểu biết hệ thống pháp lý – và tất cả các sắc thái của nó – một cách triệt để. Chúng tôi cũng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ để đảm bảo rằng kiến ​​thức về các đạo luật pháp lý của chúng tôi luôn cập nhật và chính xác.

Do đó, nếu bạn đã bị buộc tội hoặc là nạn nhân của tội phạm, bạn sẽ cần một luật sư pháp lý tốt nhất để đưa ra phán quyết mà bạn mong muốn. Các công tố viên và luật sư hình sự tận tâm, có kinh nghiệm và có trình độ học vấn cao của chúng tôi có một hồ sơ theo dõi thành công đã được chứng minh và có khả năng sẽ tạo điều kiện cho bản án mà bạn và gia đình bạn mong muốn. Hơn nữa, chúng tôi đã xử lý các vụ án hình sự từ rửa tiền đến giết người hàng loạt. Do đó, không có vụ án hình sự nào ở Hà Nội quá tầm thường hay khó khăn đối với các luật sư hình sự tại Văn phòng Luật sư Dragon.

Hãy cho chúng tôi về trường hợp hay vụ việc của bạn

Đại diện tư vấn trực tiếp của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 để hỗ trợ bạn và có thể lên lịch tư vấn với chuyên gia luật của chúng tôi.

Thuê luật sư bào chữa cho người bị bắt

Thuê luật sư bào chữa cho người bị bắt là trường hợp người bị tình nghi hay còn gọi là nghi can có thể bị bắt quả tang hoặc bị tạm giữ song bắt hoặc bị mời về làm việc tại trụ sở cơ quan điều tra song bắt, trong tường hợp này người bị bắt có quyền thuê luật sư để bào chữa cho mình.

Người bị bắt tạm giữ là người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trong trường hợp phạm tội quả tang, bị bắt tạm giữa người bị bắt tạm giữ được nghe, nhận lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp;

Người bị bắt tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp có các quyền:

– Được biết lý do mình bị giữ;

– Được thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;

– Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội;

– Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

– Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tố tụng kiểm tra, đánh giá và các quyền khác

Người bị bắt tạm giữ có được quyền nhờ luật sư. Theo quy định thì người bị bắt tạm giữ có quyền tự bào chữa hoặc nhờ luật sư bảo chữa cho mình. Nếu nhờ luật sư bào chữa họ có quyền yêu cầu cơ quan đang thụ lý vụ việc liên hệ luật sư để họ có thể nhờ luật sư bào chữa cho mình, ngoài ra họ cũng có các quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc giữ người, bắt người.

Người bị bắt theo quy định tại Điều 58 Bộ luật Tố tụng hình sự thì là bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc bắt theo quyết định truy nã. Khi bị bắt người bị bắt có các nghĩa vụ chấp hành lệnh bắt người và yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền bắt người theo quy định của pháp luật.

Người bị bắt khi bị bắt có quyền tự bào chữa hoặc nhờ luật sư bào chữa và một số quyền cơ bản sau:

Được biết lý do mình bị giữ, bị bắt;
Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội;
Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tố tụng kiểm tra, đánh giá;
Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc giữ người, bắt người. Và một số quyền khác.
Khi bị tạm giữ có được thuê luật sư? Người bị tạm giữ là người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, bị bắt theo quyết định truy nã hoặc người phạm tội tự thú, đầu thú và đối với họ đã có quyết định tạm giữ. Ngoài các quyền cơ bản được quy định tại Khoản 2 Điều 59 Bộ luật Tố tụng hình sự thì người bị tạm giữ có quyền tự bào chữa hoặc thuê luật sư bào chữa.

Thuê luật sư bào chữa tại Công ty luật Dragon. Vui lòng liên hệ: 1900.599.979

 

Khi chưa khởi tố mà nhận được giấy triệu tập của công an có nên thuê luật sư bào chữa

Tôi có giấy triệu tập của công an thành phố, liên quan đến tội trộm cắp xảy ra do bạn tôi làm đơn, mặc dù tôi khẳng định tôi không liên quan đến sự việc của bạn tôi mất trộm? mất bao nhiêu tiền? mất ở đâu ? như thế nào? bạn ấy làm đơn vu khống cho tôi.. Tôi bị công an gọi điện mời tôi, tôi vì không hiểu pháp luật nên đã ký hợp đồng thuê luật sư bào chữa bảo vệ cho tôi, đến lịch hẹn làm việc theo giấy triệu tập? Luật sư của tôi đi cùng tôi đến xuất trình tại công an điều tra như giấy giới thiệu, đơn mời luật sư bào chữa và thẻ luật sư, nhưng bên công an đã từ chối không cho luật sư bào chữa cho tôi tham gia với lý do, hiện nay chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố tôi, công an chỉ mời lên làm rõ sự việc, công an đề nghị tôi và luật sư bổ sung thêm hợp đồng dịch vụ pháp lý? Lúc đấy tôi thấy luật sư bảo tôi cứ làm việc với công an và luật sư bỏ ra về. Tôi rất hoang mang và đã bị sốc nên từ chối không làm việc với công an và xin hẹn buổi khác, tôi có nói với công an là phải có luật sư thì tôi mới làm việc sau đó tôi đi về. Luật sư của tôi không giải thích cho tôi biết lý do và ý kiến của cơ quan điều tra đúng hay sai? Nay tôi nhờ luật sư tư vấn ý kiến của công an như vậy có đúng không? luật sư bảo vệ cho tôi làm như vậy có đúng không? Tôi rất hoang mang khi tìm chọn một công ty luật có uy tín mà lại có một luật sư hành xử như vậy? Rất mong Công ty luật Dragon tư vấn gấp cho tôi.

Phúc đáp yêu cầu tư vấn pháp luật của anh/chị, đề nghị cho ý kiến về một số nội dung pháp lý liên quan đến việc: người bị kiến nghị khởi tố/bị tố giác có được mời Luật sư không, Luật sư Công ty luật Dragon có ý kiến như sau:

*) Đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác:

Theo như trình bày thì anh/chị đang bị tố giác về hành vi trộm cắp tài sản. Khoản 1 Điều 83 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định: Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác là người được người bị tố giác nhờ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Luật sư là một trong những người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác (điểm a khoản 2 Điều 83 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015). Như vậy, anh/chị có quyền mời Luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ngay từ khi bị tố giác (từ khi chưa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can).

Khoản 1 Điều 27 Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2012) quy định: “Hoạt động tham gia tố tụng của luật sư phải tuân theo quy định của pháp luật về tố tụng và Luật này”.

Bộ Luật Tố tụng hình sự không quy định rõ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác phải xuất trình những giấy tờ gì khi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm làm việc thực tế của Luật sư và quy định tại điểm a khoản 2 Điều 78 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì những giấy tờ Luật sư cần xuất trình khi làm việc với Cơ quan CSĐT là: Giấy giới thiệu của công ty luật cử luật sư đến cơ quan điều tra làm việc, Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và giấy yêu cầu đơn mời luật sư của người bị tố giác ( anh chị cũng như Luật sư không phải xuất trình Hợp đồng dịch vụ pháp lý).

Như vậy, việc công an từ chối không cho luật sư tham gia với lý do: hiện nay chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can, công an chỉ mời lên làm rõ sự việc và đề nghị anh và luật sư bổ sung thêm hợp đồng dịch vụ pháp lý là vi phạm tố tụng.

*) Quyền của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác:

Khoản 3 Điều 83 Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015 quy định: Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác có quyền:

 1. a) Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
 2. b) Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
 3. c) Có mặt khi lấy lời khai người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố và nếu được Điều tra viên hoặc Kiểm sát viên đồng ý thì được hỏi người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố. Sau mỗi lần lấy lời khai của người có thẩm quyền kết thúc thì người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có quyền hỏi người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố;
 4. d) Có mặt khi đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố;

đ) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Luật sư bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh/chị không đưa ra ý kiến nào và bỏ về khi bị công an từ chối là không thực hiện quyền của mình theo quy định trên. Không bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho khách hàng. Việc anh/chị từ chối không làm việc với công an, xin hẹn buổi khác và nói với công an là phải có luật sư bào chữa cho anh/chị thì anh/ chị mới làm việc với cơ quan điều tra là đúng với quy định của pháp luật.

Trên đây là quan điểm ý kiến của Thạc sĩ Luật sư Nguyễn Minh Long Giám đốc Công ty Luật Dragon – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội về nội dung vụ viêcj trên.

Để biết thêm thông tin chi tiết bạn có thể liên hệ với Luật sư Hà Nội và Luật sư Hải Phòng theo địa chỉ dưới đây.

 1. Trụ sở chính Công ty Luật Dragon tại quận Cầu Giấy:  Phòng 6, Tầng 14, Tòa nhà VIMECO, Đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 2. VPĐD luật sư Công ty luật Dragon tại quận Long Biên: Số 24 Ngõ 29 Phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, Tp Hà Nội.
 3. Chi nhánh Công ty Luật Dragon tại Hải Phòng: Phòng 6 tầng 4 Tòa Nhà Khánh Hội, đường Lê Hồng Phong, quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng.

Công ty Luật Dragon cung cấp biểu phí và thù lao luật sư bào chữa tham khảo tại đây

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Luật sư chuyên bào chữa vụ án hình sự

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ