1900599979

Từ khóa: Điều 247 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ