1900599979

Lưu trữ hàng ngày: 07/01/2023

Điều chỉnh chênh lệch về diện tích đất trong sổ đỏ khác so với...

Diện tích đất trong sổ đỏ khác so với thực tế thì điều chỉnh chênh lệch như thế nào? Cơ quan nào giải quyết...

Người mua đất quy hoạch có được cấp sổ đỏ hay không?

Có cấp sổ đỏ cho người mua đất quy hoạch hay không? Đất đang tranh chấp có được cấp sổ đỏ hay không? Đất không có...

Sang tên Sổ đỏ theo bản án của Tòa án có được không? Nhà...

Có thể sang tên Sổ đỏ theo bản án của Tòa án không? Không thu hồi được bản gốc Sổ đỏ đã cấp tranh chấp...

Đăng ký hộ kinh doanh không cung cấp sổ đỏ thì có được không?

Đăng ký hộ kinh doanh có càn cung cấp sổ đỏ không? Hộ gia đình làm muối có bắt buộc đăng ký hộ kinh doanh? Thời...

Bị phạt bao nhiêu tiền khi làm sai lệch nội dung sổ đỏ?

Làm sai lệch nội dung sổ đỏ bị phạt bao nhiêu tiền? Làm sai lệch nội dung sổ đỏ bị phạt hình sự như...

ĐIỀU LUẬT

ÁN LỆ